Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 539

539. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna


Lokalizacja

Częstochowa Busolowa 119

Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania poprawi mobilność jednostki i bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Zakup sprzętu szkoleniowego z ratownictwa medycznego podniesie poziom wyszkolenia ratowników jak i możliwość szkolenia mieszkańców miasta.

Opis zadania

Zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania i sprzętu szkoleniowego takiego jak;
Agregat prądotwórczy trójfazowy z AVR-1szt
Ubranie koszarowe piaskowe trzyczesciowe-10szt
Koszulka strażacka piastowa-10szt
Flary ostrzegawcze pomarańczowe zestaw-1szt
Topór strażacki ciężki izolowany -1szt
Profesjonalne zblocze linowe -1szt
Manekin szkoleniowy osoby doroslej- 1szt
Defiblirator AED szkoleniowy - 1szt
Kamera termowizyjna - 1szt
Rękawice techniczne -10 par
Wąż do zasysacza liniowego - 3szt
Mikrofonoglosnik do radia Hytera - 6szt
Buty KDS - 10 par
Szrzynynka narzędziowa - 1kpl
Kompresor elektryczny -1 szt

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup agregatu10 000 zł
2Ubranie koszarowe 10kpl3 500 zł
3Koszulka strażacka 10szt380 zł
4Flary ostrzegawcze 675 zł
5Topór strazacki326,43 zł
6Zblocze linowe1 300 zł
7Manekin szkoleniowy1 250 zł
8AED szkoleniowy799 zł
9Kamera termowizyjna3 900 zł
10Rękawice techniczne 10par1 990 zł
11Wąż do zasysacza 3szt202,95 zł
12Mikrofonoglosnik 6 szt1 620 zł
13Buty KDS 10 par2 800 zł
14Skrzynka narzędziowa 1kpl490 zł
15Kompresor 2 500 zł
Łącznie: 31 733 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1300 zł

Projekt zadania nr 539 pod nazwą .„Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 31 733,38 zł do 34 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.