Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 541

541. Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i ntergracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53 w Częstochowie.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie  Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa

Skrócony opis

Korzystanie z internetu w dzisiejszych czasach to podstawa odnalezienia się w nowoczesnej rzeczywistości. Dodając do tego pomoc międzypokoleniową oraz innowacyjną naukę w grupach 5 osobowych tworzymy prawdziwy Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53 w Częstochowie.

Opis zadania

Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53  w Częstochowie posiada cechy ogólnodostępności, walki z wykluczeniem cyfrowym oraz tworzeniem więzi międzyludzkich  i międzypokoleniowych. Innowacyjne podejście do tworzenia 5 osobowych grup pomagających sobie w nauce korzystania z internetu oraz wykorzystania nowoczesnej technologi, sprawia że nauka staje się łatwa i przyjemna.  Szkoła w naturalny sposób jest edukacyjnym centrum dzielnicy,daje możliwość, rozwoju osobistego poprzez udostępnienie ogólnodostępnego internetu na całym jej terenie, zarówno swoim uczniom, jak i wszystkim mieszkańcom dzielnicy. Osoby starsze maja możliwość wraz z młodzieżą uczestniczyć w całym programie, biorąc udział w cyklu darmowych szkoleń z zakresu korzystania z internetu. System 5 osobnych grup ma pomóc również w integracji z osobami niepełnosprawnymi, gdyż zapewniał on będzie bardzo indywidualne prowadzenie zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny 60'' z OPS oraz windows 1 szt9 900 zł
2Segment A9 300 zł
3Segment B9 100 zł
4Segment C8 400 zł
5Segment D8 400 zł
6Segment E8 000 zł
7Segment F7 800 zł
8Teren wokół szkoły9 900 zł
9System zarzadzania przez stronę www5 000 zł
10Laptopy 2 szt.9 900 zł
11Cykl szkoleń dla seniorów z podstaw obsługi internetu9 000 zł
12Laptopy 3 szt.9 000 zł
Łącznie: 103 700 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadnie zostało zrealizowane. Terminy szkoleń dostosowano do potrzeb osób zainteresowanych, wydłużając je do końca roku.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i ntergracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53 w Częstochowie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.