Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 547

547. Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze".


Lokalizacja

42-202 Częstochowa, ul. Księżycowa 6

Skrócony opis

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie ma za zadanie stworzyć uczniom optymalne warunki do nauki informatyki i innych przedmiotów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT oraz wspierać rodziców i mieszkańców dzielnicy w rozwoju informatycznym.

Opis zadania

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie ma za zadanie stworzyć uczniom optymalne warunki do nauki informatyki i innych przedmiotów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT oraz wspierać rodziców i mieszkańców dzielnicy w rozwoju informatycznym. Projekt zakłada taką modernizację pracowni komputerowej, aby mogła ona spełniać wymogi współczesnej oświaty na miarę XXI wieku i szkoły przyszłości.
Pracownia komputerowa w szkole liczy już 17 lat i wymaga modernizacji sprzętu komputerowego oraz odnowienia i doposażenia sali. Komputery, będące w posiadaniu szkoły, są zużyte, ich specyfikacja nie jest wystarczająca do realizacji nauczania informatyki na odpowiednim poziomie. Kilka lat temu zostały zakupione do pracowni komputery, które nie były nowe i miały za sobą wieloletnią eksploatację.
Stanowiska komputerowe nie spełniają wymogów ergonomicznych, nie są wyposażone w odpowiednie krzesła. Biurka komputerowe są zniszczone i wymagają naprawy lub wymiany. Chcę, aby uczniowie z przyjemnością korzystali z pracowni, zarówno podczas lekcji informatyki, jak również  innych przedmiotów oraz podczas zajęć dodatkowych. Ze zmodernizowanej pracowni komputerowej oraz wiedzy kadry pedagogicznej mogliby korzystać również mieszkańcy dzielnicy (w szkole siedzibę ma Rada Dzielnicy Tysiąclecie). Projekt zakłada zorganizowanie cyklu szkoleń dla rodziców i mieszkańców osiedla.
Moim celem jest unowocześnienie szkolnej pracowni komputerowej, przede wszystkim pod względem wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pod względem wizualnym. Planowana wymiana komputerów na nowe, zakup monitora interaktywnego, tabletów do sterowania robotami i do nauki programowania, pomalowanie ścian i zakup nowych, ergonomicznych mebli i rolet pozwoli stworzyć odpowiednie warunki pracy uczniom, również tym ze specjalnymi potrzebami. Przyjazne, estetyczne otoczenie i nowoczesny sprzęt komputerowy z pewnością docenią również mieszkańcy osiedla oraz rodzice.
Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, w tym o zasięgu międzynarodowym, a także systematycznie inwestuje w specjalistyczne wyposażenie klasopracowni. Jej kadra zabiega o utrzymywanie wysokich wyników nauczania, tworzenie wizerunku szkoły przyjaznej uczniom, nowoczesnej, otwartej na innowacje dydaktyczne i nauczanie ku przyszłości. Projekt zakłada jeszcze większe wykorzystanie nowoczesnych, edukacyjnych aplikacji internetowych online, platform e-learningowych oraz usług pracy i komunikowania się w chmurze, doskonalenie się uczniów w pracy zespołowej, zapewniając im alternatywę w edukacji dzięki pracy zdalnej. Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami, wyróżnieniami i nagrodami uczniów oraz efektywną współpracą  kreatywnych nauczycieli. Projekt zakłada dalszy rozwój w zakresie wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych, unowocześniania procesu nauczania, tworzenia ciekawej i atrakcyjnej oferty zajęć dla uczniów oraz chętnych do współpracy rodziców, seniorów i mieszkańców  osiedla. W dzisiejszych czasach młode pokolenie interesuje się, a często pasjonuje informatyką, programowaniem, robotyką, toteż szkoła powinna zadbać o odpowiednie wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i narzędzia pracy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stanowisko komputerowe - 26 szt. (jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) 75 500 zł
2Oprogramowanie do zarządzania pracownią NetSupport School - 26 szt.2 900 zł
3Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 lub nowszy - 26 szt.10 600 zł
4Biurko nauczycielskie - 1 szt.1 500 zł
5Laptop dla nauczyciela i do obsługi robotów (+ nauczyciel wsperający)9 000 zł
6Biurko uczniowskie - 26 szt.11 000 zł
7Tablety uczniowskie (do sterowania robotami)19 000 zł
8Szafka mobilna na tablety i laptop6 500 zł
9Słuchawki z mikrofonem - 27 szt.2 200 zł
10Krzesło uczniowskie ergonomiczne - 26 szt.11 500 zł
11Krzesło dla nauczyciela550 zł
12Monitor interaktywny 11 000 zł
13Tablica suchościeralna, magnetyczna150 zł
14Urządzenie wielofunkcyjne2 200 zł
15Swich sieciowy800 zł
16Malowanie i fototapeta tematyczna z klejeniem7 500 zł
17Drzwi wewnętrzne z montażem na zaplecze2 000 zł
18Ekran ścienny elektryczny950 zł
19Koryta instalacyjne, gniazda RJ45, montaż2 000 zł
20Rolety/żaluzje7 000 zł
21Cykl szkoleń dla mieszkańców osiedla2 000 zł
22Materiały i usługi poligraficzne500 zł
Łącznie: 186 350 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze".

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.