Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 596

596. Wycieczki autokarowe i piesze dla seniorów


Lokalizacja

ul. Norwida, Lasek Aniołowski, Park Lisiniec

Skrócony opis

Celem niniejszego projektu jest zaktywizowanie seniorów trzech dzielnic: Wyczerp - Aniołowa, Północy i Lisińca do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poprawy kondycji fizycznej oraz wspólnego zwiedzania pięknych miejsc na terenie naszego kraju. Zadanie zakłada organizację wycieczek jednodniowych oraz pieszych - Nordic Walking.

Opis zadania

Zadanie obejmuje organizację aktywności ruchowej dla seniorów w ramach dziewięciu wycieczek jednodniowych do wybranych miejsc w kraju oraz cyklicznych zajęć Nordic Walking na terenie trzech dzielnic: Wyczerp - Aniołowa, Lisińca i Północy. Kierunki wyjazdowe zostaną wybrane przez zainteresowanych seniorów, którzy zostaną zrekrutowani do projektu po szerokiej kampanii promocyjnej, zrealizowanej w poszczególnych dzielnicach. W każdej z nich, wykorzystując piękne tereny: nad Wartą, w Lasku Aniołowskim oraz w Parku Lisiniec odbędzie się w sumie po 40 treningów Nordic Walking oraz po 3 wycieczki autokarowe. Do prowadzenia treningów zostaną zatrudnieni profesjonalni instruktorzy. W każdej wycieczce weźmie udział co najmniej 45 osób - seniorów w wieku 60+. Zadanie będzie realizowane od marca do października 2022 r. Koordynator zadania zajmie się promocją oraz organizacją wycieczek zgodnie z preferencjami ich uczestników. Podczas wycieczek pieszych i autokarowych seniorzy mają szansę na nawiązanie kontaktów, przyjaźni, a jednocześnie będą motywowani do aktywnego trybu życia. Seniorom podczas wyjazdów będą towarzyszyć asystenci - 5 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszt organizacji 9 wycieczek dla 45 osób (autokar, ubezpieczenie, obiad, zwiedzanie, przewodnik)72 000 zł
2Koszt zatrudnienia koordynatora - 8 miesięcy (500,00 zł brutto brutto)4 000 zł
3Koszt zatrudnienia instruktorów Nordic Walking - (120 godzin x 100 zł brutto brutto)12 000 zł
4Koszt promocji zadania1 000 zł
5Koszt zatrudnienia 5 asystentów do pomocy podczas wycieczek (12 godzin x 9 wyjazdów) - 540 godzin x 40,00 zł brutto brutto21 600 zł
Łącznie: 110 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Ocena Zweryfikowano poprawnie. Zadanie można dopuścić do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wycieczki autokarowe i piesze dla seniorów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.