Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 597

597. Edukacyjny Ogródek Przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu nr. 27 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr.27 , ul. Krasińskiego 1 , 42-217 Częstochowa

Skrócony opis

Stworzenie Edukacyjnego Ogródka Przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu nr. 27 w Częstochowie, ma na celu poprawę wizualną przedszkolnej jednostki miejskiej oraz funkcję edukacyjną, by dzieci miały możliwość uprawy roślin. Podwyższone grządki, a w nim uprawiane rośliny mogłyby stać się wizytówką tej placówki edukacyjnej, dzięki czemu dzieci z jeszcze większą ochotą uczęszczałyby do przedszkola.

Opis zadania

Miejskie Przedszkole nr. 27 w Częstochowie usytuowane jest pomiędzy blokami. Brakuje w nim miejsca, które sprawi, że stanie się oazą piękna, miejscem przyciągającym wzrok. Moją propozycją do Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie jest stworzenie edukacyjnego ogródka warzywnego, który samym swoim wyglądem będzie sprawiał, iż dzieci z jeszcze większą ochotą będą przychodziły do przedszkola. Ogródek będzie miał funkcje edukacyjną, dzięki czemu maluchy same będą mogły siać, podlewać i dbać o rośliny, które będą tam rosły. Dodatkowo obserwacja rosnących roślin ukazałaby najmłodszemu pokoleniu piękno uprawy ogrodu, co mogłoby zaowocować w przyszłości.
  Cztery podwyższone grządki symbolizowałyby cztery pory roku, a w każdej z nich rosłyby rośliny charakterystyczne dla danej pory roku np. Wiosna (rzodkiewka, sałata), LATO (marchewka, pietruszka), JESIEŃ (dynia, kabaczki), ZIMA (jarmuż, rabarbar), o czym informowałyby tabliczki informacyjne.
Podwyższone grządki zbudowane z tworzył sztucznych zagwarantowałyby żywotność na długie lata, dzięki czemu projekt miałby charakter długoletni. Odległość usytuowania od siebie podwyższonych grządek sprawiłaby, że dzieci mogłyby podejść do każdej z rabatek i obserwować wzrost roślin jak i samodzielnie je pielęgnować.

  Realizacja przedstawionego projektu będzie miała na celu :
*integracje dzieci,
*promocje aktywnego spędzania czasu,
*rozwój postaw ekologicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup czterech podwyższonych grządek w rozmiarze 200x80x78 z tworzywa sztucznego oraz tablic informacyjnych11 000 zł
2Zakup ziemi i nasion2 000 zł
3Zakup narzędzi ogrodniczych2 000 zł
4Instalacja i wykonanie4 000 zł
Łącznie: 19 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Edukacyjny Ogródek Przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu nr. 27 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.