Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 599

599. Suchą nogą przejść - chodnik w dzielnicy Parkitka


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulicy Łódzkiej i ulicy Okulickiego. Na wysokości bloku przy ulicy Okulickiego 19.

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa, wizerunku oraz estetyki przejść przy skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ulicy Okulickiego w okolicy centrum handlowego Kaufland. Wykonanie zadania przyczyni się do wzrostu komfortu komunikacji i bezpieczeństwa korzystania przez pieszych.

Opis zadania

Przy ulicy Łódzkiej i Okulickiego znajdują się dwa wydeptane przejścia przez mieszkańców. Zdjęcia stanowiące załączniki do projektu jednoznacznie wskazują na konieczność i potrzebę tej inwestycji. Pierwsze z wydeptanych przejść mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ulicy Okulickiego. Natomiast drugie znajduje się na wysokości bloku przy ulicy Okulickiego 19. Zadanie pn. Suchą nogą przejść - chodnik w dzielnicy Parkitka, ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ramach infrastruktury drogowej w dzielnicy Parkitka. Zakres robót dotyczy budowy dwóch chodników z kostki brukowej. Zadanie ma na celu  umożliwienie mieszkańcom skrócenia drogi od przystanku autobusowego, z którego odjeżdżają cieszące się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Częstochowy linie autobusowe nr: 124, 28, 29 i 32 oraz drogi od centrum handlowego w głąb dzielnicy. Projekt przyczyni się do wzrostu komfortu komunikacji i bezpieczeństwa korzystania pieszych. Inwestycja jest bardzo potrzebna biorąc pod uwagę, że jest to najpopularniejsza wśród mieszkańców droga łącząca osiedle z centrum handlowym Kaufland i przyległymi sklepami. Rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze oraz niepełnosprawni korzystają z wydeptanych przejść w drodze do swoich mieszkań co jest utrudnione i niebezpieczne, szczególnie w okresie jesienno–zimowym. W obecnej sytuacji zasadne staje się wykonanie tego projektu także dla poprawy wizerunku oraz estetyki terenu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa chodnika w dwóch lokalizacjach 11 400 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Suchą nogą przejść - chodnik w dzielnicy Parkitka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.