Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 602

602. Zakup boiska mobilnego dla UKS Ajaks Częstochowa


Lokalizacja

Młodzieżowe Centrum Sportu ul. Starzyńskiego 10
Orlik ul. Kukuczki 30

Skrócony opis

Projekt obejmuje zakup boiska mobilnego o wymiarach 10x15 metrów, które będzie służyć najmłodszym zawodnikom w uzupełnieniu procesu treningowego oraz będzie wykorzystywane przy organizacji festynów, pikników, turniejów i innych wydarzeń sportowych.

Opis zadania

Uczniowski Klub Sportowy Ajaks Częstochowa słynie ze szkolenia piłkarzy od najmłodszych skrzatów aż do wieku juniora. Warunkiem dobrego rozwoju zawodników jest także rozwój bazy infrastrukturalnej, która pozwoli na wprowadzanie nowych, innowacyjnych elementów  w treningu piłkarskim, a także uatrakcyjni wiele wydarzeń organizowanych przez klub, takich jak turnieje, festyny czy pikniki rodzinne.  Znakomitym rozwiązaniem jest zakup boiska mobilnego, które jest specjalną konstrukcją odwzorowującą prawdziwe boisko do gry w piłkę nożną i może być rozstawione w dowolnym miejscu bez względu na podłoże.
Boisko o wymiarach 10x15 m składa się ze sztucznej nawierzchni trawiastej wraz z bandami, bramkami, a także siatkami zabezpieczającymi pole gry. Jedną z największych zalet takiego boiska jest fakt, że jego montaż, demontaż i przeniesienie w inne miejsce można zrealizować w ciągu zaledwie jednego dnia.
Boisko będzie w zależności od potrzeb ustawiane w pobliżu dwóch głównych boisk, na których trenują zawodnicy Ajaksu: przy Młodzieżowym Centrum Sportu ul. Starzyńskiego 10 oraz Orliku przy ul. Kukuczki 30. Z boiska będą korzystać głównie najmłodsi adepci piłki nożnej trenujący w Akademiach Przedszkolaka, grupy naborowe oraz grupy Skrzatów, Żaków i Orlików. Boisko będzie także wykorzystywane w celu wspomagania treningu indywidualnego zawodników, a także z powodzeniem będzie służyć do organizowania mini turniejów i konkursów podczas festynów, pikników i innych wydarzeń organizowanych przez nasz klub. Oprócz tego boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup boiska wraz z nawierzchnią, bandami, bramkami, siatkami zabezpieczającymi i montażem50 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1500

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KPS. Koszt utrzymania ok. 1000PLN ewentualne bieżące naprawy, magazynowanie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup boiska mobilnego dla UKS Ajaks Częstochowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.