Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 616

616. „Uśmiech LOS-u” - Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Tysiąclecia i uczniów szkół w dzielnicy.


Lokalizacja

u. Worcella 22, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Stworzenie miejsca rekreacji ruchowej w dzielnicy Tysiąclecie na terenie VIII LO Samorządowego przy ul. Worcella  – siłownia i plac street workout z odpowiednią nawierzchnią i małą architekturą.

Opis zadania

Projekt zakłada stworzenie miejsca  rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej i uczniów szkół w dzielnicy Tysiąclecie. Plac rekreacji ruchowej będzie świetnym miejscem dla osób, które chcą aktywnie spędzać czas z korzyścią dla zdrowia. Aranżacja przestrzeni wzbogaci również infrastrukturę VIII LOS
i zapewni możliwość prowadzenia zajęć z uczniami. Celem projektu jest integracja społeczna, propagowanie aktywności fizycznej, oraz  edukacja poprzez sport i zabawę.
W świecie pełnym komputerów wskazane jest stworzenie alternatywy dla wirtualnej rzeczywistości i zaproponowanie modelu aktywności sportowej. Miejsce rekreacji może również spełniać rolę integracyjną dla wszystkich grup wiekowych. Dobra lokalizacja, w pobliżu budynków mieszkalnych, daje gwarancję łatwego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji.
Na terenie rekreacyjno-sportowym z odpowiednią do przeznaczenia nawierzchnią zostanie usytuowanych 7 urządzeń do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych (biegacz, wioślarz, wahadło/twister, orbitrek, rower, narty biegówki, stepper),  plac street workout i ławeczki.  
Plac street workout ma uzupełnić tradycyjną plenerową siłownię i promować nowa formę treningu siłowego  - kalistenikę. W skład zestawu do ćwiczeń powinien wchodzić odpowiedni sprzęt wraz z atestami (drabinki, drążki, poręcze, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha). Dzięki placowi street workout znacznie zwiększy się ilość osób mogących w tym samym czasie korzystać z miejsca rekreacji
Ponadto w pobliżu planuje się zamontowanie stojaków na rowery, by korzystający z placu rekreacji i wypoczynku mogli dotrzeć na miejsce ekologicznym  środkiem transportu i bezpiecznie zostawić go na czas ćwiczeń.
Korzystanie z placu rekreacji ruchowej będzie możliwe dla każdego, bez względu na stopień sprawności fizycznej. Dobrze wykonane ćwiczenia w siłowni plenerowej mogą również być formą rehabilitacji. Ćwiczenia na urządzeniach pomagają przy bólach pleców, wzmacniają kondycję, poprawiają prawidłową postawę ciała. Osoby starsze, które nie mogą uprawiać sportów, ćwicząc w siłowniach plenerowych mogą poprawić ruchomość stawów, kondycję mięśni i całego ciała. Ważnym atutem jest fakt, że budynek VIII LO Samorządowego i teren otaczający szkołę są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Usytuowanie na terenie dzielnicy dostępnych urządzeń do ćwiczeń fizycznych ma za zadanie sprawić, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu stanie się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu, a także miejscem zacieśniania więzi interpersonalnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Biegacz – urządzenie podwójne 23 000 zł
2Wioślarz - urządzenie podwójne14 000 zł
3Wahadło/twister - urządzenie podwójne10 300 zł
4Orbitrek - urządzenie podwójne14 000 zł
5Rower - urządzenie podwójne14 500 zł
6Narty biegówki - urządzenie podwójne17 000 zł
7Stepper – urządzenie podwójne14 700 zł
8Plac street workout - mały66 000 zł
9Ławki z oparciem – 10 szt.30 000 zł
10Ławki bez oparcia – 4 szt.8 000 zł
11Stojaki na rowery – 15 szt.13 500 zł
12Tablica informacyjna2 500 zł
13Nawierzchnia – kostka brukowa 70 m220 300 zł
14Nawierzchnia – syntetyczna 40 m2 26 400 zł
15Dokumentacja projektowa15 000 zł
Łącznie: 289 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„Uśmiech LOS-u” - Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Tysiąclecia i uczniów szkół w dzielnicy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.