Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 621

621. Psi Park Zabaw


Lokalizacja

Tysiąclecie, obręb ewidencyjny 0828. Teren za Miejskim Przedszkolem nr 11 przy ul. Kurpińskiego.

Skrócony opis

Mieszkam na Tysiącleciu. Parę razy dziennie chodzę na spacery. Jest fajnie, ale jednak dość nudno. Dlatego postanowiłam poprosić moją panią o przysługę. Kiedyś byłyśmy w takim miejscu, gdzie psy bawiły się razem i były bardzo szczęśliwe, ponieważ miały spory, wyznaczony do tego teren z fajnymi przeszkodami. Psi Park Zabaw jest potrzebny na Tysiącleciu nam pieskom i naszym właścicielom! Głosujcie!

Opis zadania

W Częstochowie znajdują się dwa wybiegi dla psów. Jeden znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego, drugi przy Lasku Aniołowskim.
Na Tysiącleciu znajduje się sporo obszarów zielonych, ale nie ma żadnego miejsca, które służyło by stricte psom i im właścicielom. A naszych czworonożnych przyjaciół jest dużo i zasługują na dobre miejsce, które pozwoli im się nie tylko wybiegać, co mogą przecież robić na zwykłych trawnikach, ale również da możliwość zabawy i nauki na urządzeniach do ćwiczeń. Na zamkniętym terenie (to ważne, żeby zwierzaki nie miały jak uciec) pojawiły by się sprzęty do ćwiczeń przeskoków czy pochylnie. Teren przy przedszkolu jest tak ukształtowany, że pieski miałyby również naturalną górkę, co świetnie sprawdziło by się min. zimą.
Oprócz sprzętu do ćwiczeń, na terenie Psiego Parku Zabaw znajdą się również ławki dla właścicieli, oraz wiata, która chroniłaby ich przed deszczem lub śniegiem.
Dodatkowo oczywiście kosze na śmieci, oraz kosze oraz podajniki z woreczkami na odchody. Warto byłoby również postawić tablicę informacyjną.
Dodatkowym atutem dla społeczności naszej dzielnicy była by integracja czworonożnych przyjaciół i ich właścicieli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu15 000 zł
2Przeszkody dla psów30 000 zł
32 ławki dla dla właścicieli psów4 000 zł
44 kosze na śmieci3 000 zł
54 podajniki z torebkami na odchody4 000 zł
6Wiata chroniąca przed opadami deszczu/śniegu7 000 zł
7Ogrodzenie terenu20 000 zł
Łącznie: 83 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

7500,00

Możliwe interwencje mieszkańców sąsiednich bloków.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Psi Park Zabaw

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.