Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 630

630. Wielozadaniowa sala językowa


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 31 im.Orła Białego
ul. PCK 18
42-218 Częstochowa

Skrócony opis

‘Wielozadaniowa sala językowa' w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie jest projektem adresowanym do społeczności lokalnej, inwestycją w rozwój i edukację dzieci oraz inspiracją do kreatywnej pracy. Modernizacja sali języka angielskiego wynika z szybkiego postępu technologicznego i konieczności multisensorycznego podejścia do nauki języka.

Opis zadania

Sala lekcyjna jest tylko miejscem, gdzie gromadzą się dzieci i młodzież, by pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności. Jakże jednak istotne dla szybkości i skuteczności nauki jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla młodego człowieka. Obecna sala, mimo małych modyfikacji, nie jest pracownią w pełni wspomagającą naukę języków obcych i nie spełnia wymogów ergonomicznych. Pragniemy przeprowadzić remont sali, dokonać wymiany zużytego sprzętu na nowy, zakupić monitor interaktywny, laptopy oraz zaopatrzyć pracownię w różnorodne pomoce dydaktyczne ( mapy, gry, kostki edukacyjne, pudełko sensoryczne, koło fortuny i wiele innych ).  Nowe meble nie tylko odświeżą wygląd sali, ale pozwolą w pełni wykorzystać przestrzeń i, co najważniejsze, zostaną dostosowane do zmieniających się potrzeb rozwijającego się młodego człowieka. Przyswajanie wiadomości, szlifowanie umiejętności w miejscu  kompleksowo wyposażonym, przystosowanym do wymogów współczesności zwiększy motywację i skuteczność nauki. Naszym celem jest podtrzymanie wysokich efektów nauczania w innowacyjnych warunkach. Szkoła może poszczycić się świetnymi wynikami i licznymi osiągnięciami, będącymi efektem pracy grona pedagogicznego. Jest to możliwe również dzięki dotychczasowym staraniom w odnowienie szkoły i zapewnienie środków dydaktycznych. Dalsze sukcesywne unowocześnianie placówki umożliwi wszechstronny rozwój naszym obecnym i przyszłym uczniom.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Termin realizacji planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Wielozadaniowa sala językowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.