Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 630

630. Wielozadaniowa sala językowa


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 31 im.Orła Białego
ul. PCK 18
42-218 Częstochowa

Skrócony opis

‘Wielozadaniowa sala językowa' w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie jest projektem adresowanym do społeczności lokalnej, inwestycją w rozwój i edukację dzieci oraz inspiracją do kreatywnej pracy. Modernizacja sali języka angielskiego wynika z szybkiego postępu technologicznego i konieczności multisensorycznego podejścia do nauki języka.

Opis zadania

Sala lekcyjna jest tylko miejscem, gdzie gromadzą się dzieci i młodzież, by pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności. Jakże jednak istotne dla szybkości i skuteczności nauki jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla młodego człowieka. Obecna sala, mimo małych modyfikacji, nie jest pracownią w pełni wspomagającą naukę języków obcych i nie spełnia wymogów ergonomicznych. Pragniemy przeprowadzić remont sali, dokonać wymiany zużytego sprzętu na nowy, zakupić monitor interaktywny, laptopy oraz zaopatrzyć pracownię w różnorodne pomoce dydaktyczne ( mapy, gry, kostki edukacyjne, pudełko sensoryczne, koło fortuny i wiele innych ).  Nowe meble nie tylko odświeżą wygląd sali, ale pozwolą w pełni wykorzystać przestrzeń i, co najważniejsze, zostaną dostosowane do zmieniających się potrzeb rozwijającego się młodego człowieka. Przyswajanie wiadomości, szlifowanie umiejętności w miejscu  kompleksowo wyposażonym, przystosowanym do wymogów współczesności zwiększy motywację i skuteczność nauki. Naszym celem jest podtrzymanie wysokich efektów nauczania w innowacyjnych warunkach. Szkoła może poszczycić się świetnymi wynikami i licznymi osiągnięciami, będącymi efektem pracy grona pedagogicznego. Jest to możliwe również dzięki dotychczasowym staraniom w odnowienie szkoły i zapewnienie środków dydaktycznych. Dalsze sukcesywne unowocześnianie placówki umożliwi wszechstronny rozwój naszym obecnym i przyszłym uczniom.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wielozadaniowa sala językowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.