Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 649

649. Boisko otwarte dla wszystkich. Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz budowa chodnika umożliwiającego przejście od ul. Górskiej do płyty boiska.


Lokalizacja

Ul.Szczytowa 28/30 , 42-216 Częstochowa

Skrócony opis

Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 im. H.Poświatowskiej w Częstochowie oraz otoczenia. Projekt polega na montażu nowych piłkochwytów i siatek zabezpieczających, oraz budowie przejścia od chodnika od ul. Górskiej do płyty boiska, a także odnowie i zabezpieczeniu barierką podestu scenicznego przylegającego do budynku szkoły. .  

Opis zadania

Na wskazanym terenie znajduje się ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne zbudowane niegdyś ze środków budżetu obywatelskiego. Boisko otacza parkan, który powinien zabezpieczać przed przedostawaniem się piłki na ulicę bądź na budynek. Dotychczasowe zabezpieczenie, tzw. piłkochwyty i siatki do bramek uległy zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych i intensywnego użytkowania. Brak wskazanych wyżej zabezpieczeń uniemożliwia wykorzystywanie boiska zgodnie z przeznaczeniem. Młodzi mieszkańcy osiedla wielokrotnie zgłaszali zarządcy obiektu potrzebę uzupełnienia brakujących instalacji.
Od ulicy Górskiej została zainstalowana nowoczesna brama wjazdowa i furtka wejściowa. W 2021 r. z budżetu obywatelskiego została sfinansowana budowa  chodnika wzdłuż ulicy Górskiej, co w znacznym stopniu podniosło poziom bezpieczeństwa dzieci i uczniów przedszkola oraz szkoły. Odcinek przejścia od chodnika do płyty boiska, znajdujący się na wskazanej działce  jest niedrożny, został wykorygowany i zasypany częściowo gruzem, ale stan ten nie zapewnia bezpiecznego przejścia. W efekcie uniemożliwia otarcie furtki od ul. Górskiej i sprawia, że mieszkańcy dzielnicy muszą korzystać z oddalonego przejścia od. ul. Szczytowej. Trudność ta sprawia, że niektórzy pokonują wejście w sposób nieuprawniony ( skaczą przez płot i łamią siatkę).
Na terenie ogólnodostępnym znajduje się podest betonowy, który jest dedykowany do pełnienia funkcji sceny podczas dzielnicowych spotkań, festynów itp. Obiekt nie nadaje się do użytku ze względu na brak barierki zabezpieczającej oraz rozsypujący się murek oporowy. Powoduje to zagrożenie upadku z wysokości 1,5 m i brak wykorzystania do dedykowanej funkcji.
Realizacja zadania wpłynie na pełne wykorzystanie istniejącego boiska przez mieszkańców dzielnicy, podniesie poziom bezpieczeństwa oraz wzmocni walory estetyczne dzielnicy. Przyczynie się do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż piłkochwytów12 000 zł
2Zakup i montaż siatek na bramki2 000 zł
3Budowa chodnika 10 000 zł
4Budowa murku 5 000 zł
5Zakup i montaż barierki2 000 zł
Łącznie: 31 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Boisko otwarte dla wszystkich. Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz budowa chodnika umożliwiającego przejście od ul. Górskiej do płyty boiska.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.