Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 660

660. Modernizacja pracowni komputerowej


Lokalizacja

ul. Ogrodowa 50/64, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Kompleksowa modernizacja pracowni komputerowej polegająca na zakupie 21 stacjonarnych zestawów komputerowych dla uczniów i nauczyciela (wraz ze stolikami i krzesłami) oraz monitora interaktywnego i urządzenia interaktywnego do wielofunkcyjnego wykorzystania zarówno w dydaktyce szkolnej  jak i  w działalności na rzecz mieszkańców dzielnicy.

Opis zadania

Pracownia komputerowa w naszej szkole liczy kilkanaście lat, w tym czasie nigdy nie była modernizowana. Urządzenia są przestarzałe i dają bardzo ograniczone możliwości działania, co sprawia, że nie stanowią one realnej pomocy i atrakcji w procesie lekcyjnym. Wieloletnie użytkowanie i awaryjność budzą obawy o dalszą żywotność urządzeń. Również samo pomieszczenie wymaga remontu – ławki i krzesła są zniszczone, w oknach bardzo nasłonecznionej pracowni brak rolet, pomieszczenie nie było odświeżane od kilkunastu lat.  
Kompleksowa modernizacja pracowni komputerowej polegać będzie na zakupie 21 stacjonarnych zestawów komputerowych dla uczniów i nauczyciela (wraz ze stolikami i krzesłami), monitora interaktywnego i urządzenia interaktywnego oraz przygotowaniu pomieszczenia do ergonomicznego użytku.
Komputery będą wykorzystywane zarówno w  dydaktyce szkolnej (realizacja podstawy programowej z informatyki I innych przedmiotów, edukacji medialnej, nauczania języków obcych z uwzględnieniem metody CLIL oraz międzynarodowych projektów), jak i w działalności na rzecz mieszkańców dzielnicy. Nasza szkoła współpracuje z przedszkolami znajdującymi się w najbliższej okolicy, dzięki urządzeniu interaktywnemu możliwa będzie realizacja zajęć dla wychowanków przedszkoli. Organizowane będą zajęcia warsztatowe dla mieszkańców dzielnicy, podczas których będą oni mogli uzyskać pomoc w zakresie obsługi komputera oraz dowiedzieć się, jak można wykorzystać komputer do załatwiania spraw urzędowych i bankowych.  Szkoła jest również członkiem Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej “Stare Miasto – Nowe Życie” działającej na rzecz społeczności dzielnicy Stare Miasto – dzięki nowoczesnej pracowni szkoła będzie mogła aktywniej uczestniczyć w działaniach partnerstwa oferując szerszy zakres działań.
Postęp technologiczny wydaje się być dziś nieodłącznym elementem naszego życia. Nadążanie za zdigitalizowanym światem jest poważnym wyzwaniem dla szkół na całym świecie. Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli  właściwie przygotowani do wyzwań, które będą przed nimi stawiać dalsza edukacja i praca, pozwoli nam na to używanie nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjnych. Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stacjonarne zestawy komputerowe (komputer + monitor + myszka + klawiatura) – 21 zest.51 500 zł
2Stoliki uczniowskie – 20 szt.9 600 zł
3Krzesła uczniowskie – 20 szt.2 518 zł
4Stanowisko nauczyciela (biurko + krzesło) – 1 zest.1 030 zł
5Monitor interaktywny 65’’5 420 zł
6Urządzenie interaktywne FlySky9 932 zł
7Urządzenie wielofunkcyjne1 000 zł
8Router1 100 zł
9Swich1 100 zł
10Koryta instalacyjne, gniazda, okablowanie, montaż10 000 zł
11Rolety6 000 zł
12Tablica suchościeralna magnetyczna400 zł
Łącznie: 99 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja pracowni komputerowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.