Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 81

81. Ławeczka gen. Janusza Głuchowskiego


Lokalizacja

Plac przed Rezerwatem Archeologicznym Kultury Łużyckiej
ul. Waleriana Łukasińskiego 20
numer działki 118/4

Skrócony opis

Ławeczka Janusza Głuchowskiego - stały element architektoniczny w Częstochowie., stworzony w dzielnicy Raków, przypominający o wybitnym częstochowianinie, ławeczka w raz z postacią gen. Janusza Głuchowskiego zostanie umiejscowiona w dzielnicy Raków, w pobliżu dworca PKP, będzie elementem edukacyjnym, atrakcją turystyczną i kulturowym odsłonięcie i wkomponowanie w dzielnicę z którą był związany.

Opis zadania

W 2020r. obchodzimy ważne wydarzenie w historii Polski i miasta - 100 - lecie Bitwy Warszawskiej. Dla mieszkańców Częstochowy ważne, abyśmy pamiętali, że 100 lat temu Częstochowa i jej mieszkańcy byli bardzo zaangażowani w walkach o Niepodległą Ojczyznę. Inicjatywa ma polegać na upamiętnieniu gen. Janusza Głuchowskiego,  Janusz Julian Głuchowski urodził się 6 sierpnia 1888 r. w majątku Bukowa gmina Łękawa w powiecie piotrkowskim. W 1897 r. rodzina Głuchowskich  przeniosła się do Rakowa pod Częstochową, gdzie jego ojciec był kierownikiem kopalni rudy w Poraju, należącej do Huty „Częstochowa” . Ojciec Janusza – Marian Głuchowski -  był jednym z organizatorów Polskiej Partii Socjalistycznej w Hucie „Częstochowa".  Sam Janusz Głuchowski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej od 1905 r., a od 1906 r. należał do Organizacji Spiskowo – Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej.6 sierpnia 1914 r. Janusz Głuchowski wymaszerował z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego jako „Belniak”, czyli członek słynnego patrolu konnego Władysława Beliny – Prażmowskiego. Następnie służył w Legionach, walczył w bitwach m.in. pod Kostiuchnówką. W 1917 r. internowany i osadzony w Beniaminowie, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dowodził najpierw 7 pułkiem ułanów, a następnie, I Brygadą Jazdy  w 1920 r. w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu, pod Zasławiem. Po zakończeniu walk o granice II Rzeczypospolitej, w latach 1924 – 1925 Janusz Głuchowski dowodził   1 Brygadą Kawalerii. Janusz Głuchowski obok ludzi związanych z walką o Niepodległość, a związanych z Częstochową takich jak Gustaw i Rudolf Dreszer, Marian Żegota - Januszajtis czy Stanisław Burhardt-Bukacki zasługuje na upamiętnienie. Proponowana ławeczka wraz odlewem gen. Głuchowskiego  i jej odsłonięcie będzie ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej. Postać Janusza Głuchowskiego zostanie  odlewana w proporcji 1:1 i nawiązywać będzie do postaci w Częstochowie - Haliny Poświatowskiej, dra Władysława Biegańskiego i  Marka Perepeczki, zaś ławeczka będzie wykonana z cegły i nawiązywać będzie do architektury dzielnicy z którą był związany gen. Janusz Głuchowski. W ławeczkę będą wkomponowane najważniejsze wydarzenia z życia generała. Ławeczka będzie ważnym elementem architektury Rakowa, ciekawą atrakcją turystyczną i kulturalną.  Dodatkowo zostanie wydrukowanych 100 egzemplarzy publikacji "Częstochowianie w marszu do Niepodległej" i za darmo przekazane do wszystkich szkół częstochowskich.  W dniu odsłonięcia zostanie przygotowany happening promujący odsłonięcie ławeczki i jednocześnie postać gen. Janusza Głuchowskiego jako symbolu zaangażowania częstochowian w walce o Niepodległość.  Przygotowanie wystawy - Częstochowianie w marszu do Niepodległej na 10 tablicach, które będą nieodpłatnie przekazywane do szkół jako element edukacji o częstochowskich bohaterach, a zaprezentowane zostaną w dniu odsłonięcia ławeczki gen. Janusza Głuchowskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt ławeczki5 500 zł
2Ławeczka wraz z montażem85 000 zł
3Spotkanie inaugurujące odsłonięcie ławeczki - 100 -lecie bitwy warszawskiej, 1 500 zł
4Publikacja - Częstochowianie w marszu do Niepodległej - 100 egzemplarzy 3 500 zł
5Przygotowanie wystawy 3 000 zł
Łącznie: 98 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

obiekt nie wymaga specjalnego utrzymania

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ławeczka gen. Janusza Głuchowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.