Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Zimą LODOWISKO, Latem ROLKOWISKO!!


Lokalizacja

Miejskie Lodowisko w Częstochowie
ul. Boya Żeleńskiego 6/8
Częstochowa

Skrócony opis

Celem projektu jest modernizacja Lodowiska "na Sobieskiego".
Modernizacja zakłada zakup nowej bandy wraz z boksami (celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników) oraz montaż maty multisportowej modułowej do jazdy na rolkach i wrotkach.
Obiekt w tej chwili funkcjonuje tylko w okresie zimowym.

Opis zadania

Celem projektu jest modernizacja miejskiego Lodowiska przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie.
Modernizacja zakłada wymianę bandy wraz z boksami (celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników) oraz montaż certyfikowanej maty multisportowej modułowej do jazdy na rolkach i wrotkach, montaż korytarzy komunikacyjnych, wymianę bramek hokejowych, wymianę zegara.

Bardzo ważnym aspektem jest to, że maty nie trzeba demontować przed sezonem zimowym (wystarczy ją zalać wodą i zamrozić), po zakończeniu sezonu zimowego i rozmrożeniu tafli, nawierzchnia jest gotowa do sezonu letniego.
Powierzchnia całkowita: 1800 m2

Coraz więcej osób uprawia sporty wrotkarskie i rolkowe. Dzięki temu projektowi wydłuży się czas funkcjonowania obiektu.
Powstanie NOWE rekreacyjne i sportowe miejsce w CENTRUM Częstochowy!!

Obecnie lodowisko przy ul. Boya Żeleńskiego stanowi podstawę aktywności fizycznej młodzieży i mieszkańców Częstochowy tylko w okresie zimowym, gdzie notuje się rekordową frekwencję i zainteresowanie.
Inwestycja ta pozwoli również na aktywizację ruchową oraz wszechstronny rozwój wszystkich mieszkańców Częstochowy w okresie letnim bez względu na pogodę.
W ramach projektu na powierzchni rolkowiska zostaną umieszczone/wyznaczone linie dwóch boisk tenisowych.

Oprócz sportów wrotkarskich, mata multisportowa może być używana do sportów takich jak:
- tenis
- piłka nożna
- siatkówka
- koszykówka
- badminton
- piłka ręczna

Projekt którego dotyczy to zadanie funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat i jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, umożliwia korzystanie z niego osób z niepełnosprawnościami oraz jest ogólnodostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nawierzchnia multisportowa modułowa330 000 zł
2Bandy profesjonalne z boksami700 000 zł
3Korytarze komunikacyjne100 000 zł
4Bramki10 000 zł
5Zegar40 000 zł
Łącznie: 1 180 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000

Opis realizacji

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono i unieważniono postępowanie na wybór Wykonawcy ze względu na brak środków finansowych. W trakcie II-gie postępowanie na wybór Wykonawcy.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Opinia MOSiR w załączeniu: Zgoda Ośrodka pod warunkiem, że producent (ewentualnie potencjalny dostawca) maty multisportowej modułowej da gwarancję, iż mata nie ulegnie uszkodzeniu (np. nie będzie pękać lub kruszyć się) biorąc pod uwagę, że: a) po macie jeździć będzie rolba – maszyna do przygotowania i kosmetyki lodu, b) mata będzie poddana przez blisko 5 miesięcy działaniu ujemnych temperatur

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zimą LODOWISKO, Latem ROLKOWISKO!!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.