Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 11

11. Budowa chodnika na ul. Ikara


Lokalizacja

ul. Ikara w Częstochowie

Skrócony opis

Szanowni Państwo,
długo oczekiwana inwestycja "Budowa chodnika na ul. Ikara w Częstochowie" ma zaspokoić potrzeby mieszkańców. Budowa chodnika na ul. Ikara od strony budynków z numerami parzystymi począwszy od numeru 136. Wybudowany chodnik zapewni bezpieczne poruszanie się młodzieży w kierunku do i ze szkoły bez konieczności przechodzenia przez jezdnię.

Opis zadania

Dodatkowo umożliwi dojście do przystanków autobusowych znajdujących się przy ulicy Ikara dla osób mieszkających w pobliżu ul. Ikara, ul  Gminna, ul. Dedala oraz ul. Św. Rocha, osób chcących dotrzeć do centrum dzielnicy Grabówka, do przychodni NFZ, apteki, oddziału Poczty Polskiej, pobliskiego kościoła, hipermarketu Biedronka, boiska szkolnego, pracowni komputerowej, czytelni i biblioteki.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych. Mieszkańcom zapewni komfort poruszania się po zmroku, a także w trudnych warunkach atmosferycznych. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali problem w związku z dużym natężeniem ruchu w obawie o najmłodsze dzieci, które po drodze do szkoły także zatrzymują się w dzielnicowych sklepach jak Lewiatan, czy Żabka wykonując oprócz zajęć szkolnych obowiązki domowe. Mieszkańcy przy ul. Ikara są bardzo aktywni można spotkać seniorów spacerujących z kijkami do Nordic Walking. W związku ze wzmożonym ruchem kołowym na ul. Ikara mieszkańcy dotychczas spacerują w pasie drogowym, budowa chodnika o szerokości min. 1,5 m odsuniętego od jezdni ma na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego m. in. bezpiecznego dotarcia i powrotu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, zamieszkałych w dzielnicy Grabówka, a także przyjezdnych z Krzepić, czy Działoszyna.

Przedmiotowa inwestycja dodatkowo ułatwi poruszanie się osobom starszym, nie w pełni sprawnym zapewniając bezpieczne dojście do przystanków autobusowych mieszczących się na ul. Ikara. Wnioskowany chodnik ułatwi mieszkańcom bezpieczne dotarcie do przystanków. Szacunkowy koszt budowy chodnika nie powinien przekroczyć kwoty 300 tys. zł.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa chodnika na ul. Ikara

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.