Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 18

18. Międzypokoleniowe Centrum Wyczerpy - Aniołów


Lokalizacja

ul. Norwida 11/15 lok 15

Skrócony opis

Zadanie zakłada utworzenie miejsca w Dzielnicy, w którym Mieszkańcy w różnym wieku będą mogli korzystać z atrakcyjnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Społeczność lokalna potrzebuje miejsc, w którym będzie można rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a także integrować się wokół działań obywatelskich, społecznych lub ekologicznych.

Opis zadania

W ramach zadania zostanie utworzone Międzypokoleniowe Centrum, w ramach którego będzie organizowana całoroczna aktywność mieszkańców Dzielnicy. Celem zadania jest wzrost aktywności mieszkańców Dzielnicy w ramach lokalnych działań. Wykwalifikowani instruktorzy, animatorzy społeczności lokalnej będą przez ok. 10 godzin w tygodniu proponować zajęcia dla dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych i seniorów. Lokal, w którym dotąd prowadzone były działania dla seniorów jest w pełni doposażony, aby odbywały się w nim aktywności dla odbiorców w różnym wieku. Ze względu na powyższe, mogą korzystać z zajęć także osoby ze specjalnymi potrzebami. Zostanie więc rozpisany plan działań na cały rok, w tym także zostaną ujęte animacje, dzięki którym mieszkańcy będą aktywizowani do działań społecznych, edukacyjnych, ekologicznych i integracyjnych. Przewiduje się organizację pikników, spotkań sąsiedzkich, a także cyklicznych zajęć mających na celu rozwój zainteresowań i pasji. W ramach działalności Centrum zostaną opłacone koszty wynajmu lokalu, zakupione materiały do zajęć, artykuły spożywcze, środki czystości. Poza tym będą zatrudnieni instruktorzy do prowadzenia interesujących zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Materiały do zajęć10 000 zł
2Wynagrodzenie instruktora24 000 zł
3Utrzymanie lokalu24 000 zł
4Artykuły spożywcze dla uczestników zajęć (kawa, herbata, cukier, ciasteczka itp.)3 600 zł
5Środki czystości2 000 zł
Łącznie: 63 600 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania cały rok 2024. Koszt realizacji zadania 63.600 zł, planowane koszty to: materiały do zajęć, wynagrodzenie instruktora, artykuły spożywcze dla uczestników zajęć, środki czystości, opłaty lokalowe. Miesięczny koszt prowadzenia Centrum to 5.300 zł. Planuje się objąć wsparciem 500 osób, zajęcia 10 godzin w tygodniu.
Zadanie możliwe do realizacji przez podmiot ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Międzypokoleniowe Centrum Wyczerpy - Aniołów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.