Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 19

19. Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS


Lokalizacja

Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Zajęcia dla mieszkańców Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów z zakresu jogi będą się odbywały 2 razy w tygodniu w sali gimnastycznej Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

Opis zadania

Zadanie zakłada zrealizowanie bezpłatnych zajęć dla mieszkańców Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów z zakresu jogi. Będą się one odbywały dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych od stycznia do grudnia w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Zakłada się zorganizowanie 100 godzin zajęć. Klimatyzowana sala gimnastyczna znajdująca się wraz z zapleczem na parterze budynku w kompleksie fizjoterapii i jest w pełni przystosowana do organizacji tego typu aktywności, jak również do korzystania z niej przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowym ułatwieniem dla uczestników jest osobne wejście do w/w kompleksu, bezpośrednio z zewnątrz. Zajęcia będzie prowadził wykwalifikowany instruktor jogi, który zadba o przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (listy obecności, dokumentacja fotograficzna). Dom Pomocy Społecznej nieodpłatnie użyczy salę wraz z zapleczem w celu realizacji niniejszego zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia (100 zajęć x 100 zł brutto brutto).10 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie w trakcie realizacji

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania cały rok 2024. Koszt realizacji zadania 10.000 zł, planowane koszty to: wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia jogi (100 zajęć x 100 zł/h brutto brutto). Miesięczny koszt prowadzenia zajęć ro 833,33 zł. Planuje się objąć wsparciem 50 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu.
Zadanie możliwe do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.