Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 20

20. Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS


Lokalizacja

ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie zakłada utworzenie ogólnodostępnej pracowni multimedialnej, z której dzięki odpowiedniemu doposażeniu, będą mogli nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów, w tym podopieczni DPS ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Dzięki temu tematyka projektów, realizowanych w placówce, w których biorą udział mieszkańcy zostanie poszerzona o działania z wykorzystaniem multimediów.

Opis zadania

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie jest w miejscem, w którym realizowane są działania integracyjne podopiecznych ze społecznością lokalną. Odbywają się tu w ciągu roku projekty angażujące wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorów do aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej. W tym celu placówka udostępnia swoje pomieszczenia oraz przestrzeń ogrodu, aby w dobrych warunkach, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, zrealizować zaplanowane działania. W celu zintegrowania osób mieszkających w DPS oraz na terenie Dzielnicy, które interesują się zajęciami z zakresu informatyki, potrzeba doposażyć jedno z pomieszczeń w sprzęt oraz meble niezbędny do utworzenia pracowni multimedialnej, która będzie wielofunkcyjna i dawała możliwości realizacji różnego typu zajęć. Placówka wykorzysta w tym celu także sprzęt, który już posiada. Dzięki realizacji zadania Mieszkańcy Dzielnicy, zarówno Ci mieszkający w placówce, jak również spoza niej będą mogli swobodnie korzystać z możliwości jakie zostaną im stworzone. Poza tym DPS przeprowadzi szereg zajęć i spotkań, w ramach których uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu itp. Powstała pracownia będzie spełniać wszelkie warunki dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przyłącze Internetu, korytka, okablowanie, router, akcess point3 500 zł
2Wyposażenie pracowni komputerowej (laptopy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna + stojak, telewizor, uchwyt do tv, słuchawki z mikrofonem 6 szt., program antywirusowy 6 szt., listwy prądowe 5 szt., myszki 2 szt., listwa prądowo - sieciowa - 2 szt.38 816 zł
3Dodatkowe meble (stoliki 5 szt., krzesła 10 szt., krzesła składane 10 szt., szafa pancerna 1 szt., szafka 1 szt., kanapa dwuosobowa 2 szt.25 600 zł
4Renowacja pomieszczenia (malowanie, wymiana opraw oświetleniowych na ledowe 3 szt.)1 350 zł
Łącznie: 69 266 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane!

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Polityki Społecznej

Ocena merytoryczna:
Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania w 2024 r. Koszt realizacji zadania 69.266 zł, planowane koszty to: przyłącze Internetu, korytka, okablowanie, router, akcess point, wyposażenie pracowni komputerowej (laptopy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna ze stojakiem, telewizor, uchwyt do tv, słuchawki z mikrofonem 6 szt., program antywirusowy 6 szt., listwy prądowe 5 szt., myszki 2 szt., listwa prądowo-sieciowa 2 szt.),meble (stolik 5 szt., krzesła 10 szt., krzesła składane 10 szt., szafa pancerna 1 szt., szafka 1 szt., kanapa dwuosobowa 2 szt., renowacja pomieszczenia (malowanie, wymiana opraw oświetleniowych na ledowe 3 szt.) .
Zadanie możliwe do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2.

Załączniki

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.