Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 89

89. Modernizacja drogi wjazdowej oraz utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 37 w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Wielkoborska 54
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Nawierzchnia na  drodze wjazdowej do szkoły jest w bardzo złym stanie. Wymaga natychmiastowego remontu. Miejsca parkingowe nie są wyznaczone co powoduje chaos i stwarza niebezpieczne sytuacje. W okresie jesienno - zimowym tworzą się głębokie i rozległe kałuże uniemożliwiające wejście do szkoły.

Opis zadania

Modernizacja drogi wjazdowej oraz utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 37 w Częstochowie to projekt mający na celu stworzenie przyzwoitych i bezpiecznych warunków dla funkcjonowania szkoły.
Projekt obejmuje wykorytowanie wjazdu i terenu na którym parkowane są samochody oraz ułożenie warstwy kruszywa łamanego i otoczenie terenu krawężnikiem.  Obszar, o którym mowa ma powierzchnię ok.1500 m2. Ponadto remontu wymaga chodnik  przy wejściu do szkoły pod którym należy zrobić odwodnienie, gdyż zbiera się tam nadmierna ilość wody. Jest to powierzchnia ok.60 m2.
Szkoła Podstawowa nr 37 w Częstochowie jest placówką prężnie rozwijającą się. Ilość dzieci uczęszczających do szkoły zwiększa się z każdym rokiem, co powoduje zwiększenie liczby samochodów i ruchu drogowego na drodze wjazdowej.Aktualnie ogromna ilość samochodów nie jest w stanie zmieścić się na terenie szkolnym. W związku z tym pojazdy parkowane są na chodniku oraz pasie zieleni. Stanowi to duże zagrożenie dla uczniów dojeżdzjacych do szkoły na rowerach, których liczba zwiększa się z roku na rok. Droga nie była remontowana od wielu lat, a stan nawierzchni jest bardzo zły , co przedstawiają załączone zdjęcia. Od późnej jesieni do wczesnej wiosny tworzy się błoto i rozległe kałuże, co uniemożliwia dzieciom wejście do szkoły. Sytuacja ta stwarza wiele zagrożeń, w postaci stłuczek . zagraża także bezpieczeństwu dzieci ( poślizgnięcia, potłuczenia, złamania).Powstałe błoto przenoszone jest na butach do budynku szkoły, co pomimo ciężkiej pracy Pani sprzątającej powoduje brud i bałagan. Walory estetyczne nie pozostają  tu także bez znaczenia.

Projekt zakłada stosunkowo tanie rozwiązania , ale jednocześnie w ogromnym stopniu poprawiające funkcjonowanie nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Wyznaczenie terenu parkingu i wydzielenie go poprzez ułożenie krawężników ułatwi utrzymanie porządku oraz zapewni bezpieczne dotarcie uczniów do szkoły.
Projekt ma pełne poparcie Dyrekcji oraz całej szkolnej społeczności.

Szkoła deklaruje się pokryć koszty utrzymania inwestycji w kolejnych latach użytkowania.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

300 000 zł

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja drogi wjazdowej oraz utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 37 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.