Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 80

80. BO liczysz się się TY


Lokalizacja

Lokalizacja na terenie Częstochowy zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego

Skrócony opis

Zadanie “BO liczysz się TY“ jest projektem który ma na celu wsparcie kobiet, by nikt już nie musiał z niczego rezygnować i czuć się wykluczony, tylko dlatego, że znalazł się w niesprzyjających okolicznościach i czuje się osamotniony w swej trudnej sytuacji. Projekt ma poprzez działanie inspirować do zmiany, rozwoju, podnoszenia kompetencji, ma  budować relacje i dawać wsparcie.

Opis zadania

Zadanie “BO liczysz się TY“ jest projektem skierowanym do wszystkich dorosłych mieszkańców Częstochowy, który ma na celu ich wsparcie, by nikt już nie musiał z niczego rezygnować i czuć się wykluczony, tylko dlatego, że znalazł się w niesprzyjających okolicznościach i czuje się osamotniony w swej trudnej sytuacji. Projekt dotyczy szczególnie kobiet i mężczyzn ich wspierających, ma poprzez działanie inspirować do zmiany, dawać pomoc i zrozumienie, budować relacje, poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie i odwagę a także pomóc w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w trudnych sytuacjach, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, depresji, poprzez rozwój i indywidualne konsultacje, zmianę nawyków i podnoszenie kompetencji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Indywidualne konsultacje30 000 zł
2Spotkania coachingowe20 000 zł
3Gry rozwojowe 10 000 zł
4Zmiana nawyków i przekonań 15 000 zł
5Trening szczęścia, przeciwdziałanie depresji20 000 zł
6Spotkania integracyjne15 000 zł
7Materiały dydaktyczne i biurowe15 000 zł
8Wynagrodzenie dla prowadzacych80 000 zł
9Wynajem sali6 000 zł
10Obsługa administracyjna5 000 zł
11Obsługa ksiegowa5 000 zł
12Pozostałe koszty5 000 zł
13Podsumowanie i zakończenie projektu5 000 zł
14Koszty organizacyjne5 000 zł
15Spotkania terapeutyczne 20 000 zł
16Warsztaty podnoszenia umiejętności kompetencji20 000 zł
17Mindfulness10 000 zł
18Kreowanie ścieżki rozwoju10 000 zł
19Metamorfozy, efekt zmiany10 000 zł
Łącznie: 306 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Realizator zadania zostanie wyłoniony z zachowaniem reguły konkurencyjności w formie konkursu ofert.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
BO liczysz się się TY

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.