Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 84

84. Remont bieżni o długości 188 m wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki


Lokalizacja

Okólna 31/39

Skrócony opis

Remont bieżni o długości 188 m wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie. Aktualny stan bieżni nie jest możliwy do obecnych standardów użytkowania pod względem jakości oraz bezpieczeństwa dla uczniów szkoły podstawowej oraz okolicznych mieszkańców.

Opis zadania

Remont bieżni lekkoatletycznej wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie jest zadaniem priorytetowym w działaniu edukacyjnym, zdrowotnym, wychowawczym i społecznym. Podczas remontu boiska sportowego w roku 2016 nie została uwzględniona bieżnia lekkoatletyczna. Obecnie powierzchnia bieżni jest porośnięta trawą, a nawierzchnia żwirowa uniemożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego oraz nie pozwala, ze względów bezpieczeństwa, na aktywne spędzanie wolnego czasu uczniom SP41 oraz okolicznym mieszkańcom. Uczniowie szkoły codziennie korzystają z obiektu boiska szkolnego i stworzenie dla nich bezpiecznych i lepszych warunków czynnego uprawiania sportu, w ty korzystania z bieżni, wpłynie na pozytywne wyniki w różnych dziedzinach sportu, zwłaszcza w lekkoatletyce. Dla wszystkich mieszkańców oraz uczniów, którzy chętnie i aktywnie spędzają czas wolny na obiektach sportowych. Remont bieżni pozwoli na 100 % wykorzystanie obiektu boiska szkolnego w rozwoju nie tylko umiejętności, pasji sportowych, ale wpłynie korzystnie na stan zdrowia. Uprawianie sportu jest ważnym elementem naszego życia i możliwość uprawiania takich sportów jak lekkoatletyka, nordic walking usprawnia nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, i niestety brak, tak ważnego elementu infrastruktury sportowej przy placówce oświatowej w centrum naszego miasta, uniemożliwia możliwości korzystania z niego. Boisko sportowe oraz bieżnia to nieodzowny element infrastruktury szkoły pozwalający na rozwój postawy sportowej uczniów, mieszkańców w tym osób ze szczególnymi potrzebami, dające możliwości do czynnego i zdrowego spędzenia wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie bieżni lekkoatletycznej 188 m 200 000 zł
2Wykonanie podłoża pod bieżnię30 000 zł
3Koszt projektu 13 000 zł
Łącznie: 243 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Remont bieżni o długości 188 m wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.