Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 107

107. Cykl koncertów laureatów programu TV " Voice Senior U Nas "


Lokalizacja

Miejsce realizacji zadania zostanie wskazane po głosownaiu.

Skrócony opis

Realizacja cyklu 6 koncertów muzycznych laureatów programu TV "  VOICE SENIOR " dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Częstochowie oraz Seniorów z Częstochowy.  Koncerty realizowane w  Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 58 w miesiącach  01-03 ,2024 oraz 10-12,2024.

Opis zadania

W roku akademickim 2022/2023 realizowaliśmy cykl koncertów uczestników programy TV " Voice Senior "   dla sluchaczy UTW przy Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Koncerty odbywały się raz w miesiącu po czwartkowym wykładzie. Występowali w nich uczestnicy programu Voice Senior. Ich recitale  
były przyjmowane entuzjastycznie . W jednoznacznej opinii cykl powinien być kontynuowany. Dotychczasowi wykonawcy występowali bez wynagrodzenia.
Nie jest to jednak możliwe w przypadku zwycięzców i laureatów programu.
Stąd pomysł dalszej realizacji cyklu poprzez projekt Budżetu Obywatelskiego oraz rozszerzenie liczby słuchaczy o pozostałe UTW oraz Seniorów mieszkańców Częstochowy.
Koncerty są dla słuchaczy nieodpłatne ...
Celem cyklu jest możliwość bezpośredniego spotkania seniorów z ich ulubionymi wykonawcami

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Recital Styczeń 20245 000 zł
2Recital Luty 20245 000 zł
3Recital Marzec 20245 000 zł
4Recital Pażdziernik 20245 000 zł
5Recital Listopad 20245 000 zł
6Recital Grudzień 20245 000 zł
7Koszt wynajmu sali12 000 zł
Łącznie: 42 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Cykl koncertów laureatów programu TV " Voice Senior U Nas "

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.