Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 108

108. Utwardzenie kostką brukową brakującej części nawierzchni części drogi wewnętrznej w sąsiedztwie budynków przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23


Lokalizacja

Fragment drogi wewnętrznej położonej pomiędzy budynkami, zlokalizowanymi pod adresami: ul. Botaniczna 17/19, Botaniczna 21A oraz Botaniczna 23 w Częstochowie

Skrócony opis

Projekt dotyczy wybrukowania kostką brukową brakującej nawierzchni części drogi wewnętrznej  w sąsiedztwie budynków przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie. Utwardzenie gruntowej części drogi kostką brukową w taki sam sposób, jak utwardzony wcześniej fragment drogi, poprawi komfort przechodu pieszych i przejazdu tą drogą mieszkańcom tej części dzielnicy Wrzosowiak.

Opis zadania

Projekt dotyczy wybrukowania kostką brukową nawierzchni gruntowej części drogi wewnętrznej, zlokalizowanej w sąsiedztwie budynków przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie, o długości ok 37 m i łącznej powierzchni ok. 300 m2. W chwili obecnej, droga ta, służąca m.in. jako droga dojazdowa do miejsc parkingowych z której bardzo chętnie korzystają także mieszkańcy całej okolicy zmierzający pieszo do przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych w okolicy skrzyżowania Al. Niepodległości z Al. Pokoju i ul. Jagiellońską oraz do CH Jagiellończycy, w swym początkowym fragmencie, od ulicy Botanicznej  ma charakter drogi gruntowej  na której w okresach zimowych i mokrych tworzą się głębokie ubytki, natomiast w okresie letnim nad drogą unoszą się tumany pyłu i kurzu pochodzącego z rozjeżdżonej nawierzchni. Naraża to mieszkańców okolicznych bloków i pieszych użytkowników drogi na wdychanie szkodliwych substancji pochodzących z drogi. Zmieciony wiatrem pył osiada na samochodach, elewacji budynków i okolicznej roślinności wzmagając zanieczyszczenie okolicy, które i tak jest dość wysokie, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwych arterii przebiegających przez dzielnicę Wrzosowiak.  Wyrównywanie nawierzchni tego fragmentu drogi nie rozwiązuje problemu mieszkańców i użytkowników drogi, gdyż kurz pozostaje, a ubytki tworzą się na nowo, niezwłocznie po wyrównaniu nawierzchni. Uszkodzona nawierzchnia drogi dojazdowej do miejsc parkingowych naraża mieszkańców okolicznych bloków korzystających z parkingu i ich gości na uszkodzenia pojazdów, a osoby piesze, chętnie i często korzystające z drogi, na możliwość doznania niebezpiecznych urazów kończyn.  Utwardzenie gruntowej części drogi wewnętrznej z której często korzystają mieszkańcy całej okolicy kostką brukową, w taki sam sposób, jak utwardzony wcześniej fragment tej drogi, poprawi komfort przechodu pieszych i przejazdu tą drogą mieszkańcom i jej użytkownikom.  W ramach inwestycji proponuję również zagospodarowanie zielenią fragmentów działki 170/10 wskazanych na Załączniku nr 1, a także zabezpieczenie tej zieleni stosownymi urządzeniami  (słupkami). Usytuowanie  zieleni na nie zagospodarowanych fragmentach działki przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia okolicy oraz poprawy estetyki.
Jak wynika z analizy archiwalnej dokumentacji dotyczącej Częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego za poprzednie lata, to część dzielnicy Wrzosowiak była często pomijana w partycypacji z dobrodziejstw tej części budżetu Miasta Częstochowa.  
Z powyższych powodów przyjęcie tego zadania i poddanie go pod głosowanie mieszkańców dzielnicy jest uzasadnione.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wybrukowanie kostką brukową fragmentu drogi wewnętrznej o powierzchni ok.300 m2 75 000 zł
2Posadzenie zieleni5 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Utwardzenie kostką brukową brakującej części nawierzchni części drogi wewnętrznej w sąsiedztwie budynków przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.