Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 134

134. Międzypokoleniowe Centrum edycja 4


Lokalizacja

ul. Legionów 19/21, teren miasta Częstochowa, otoczenie dla pieszych wędrówek oraz teren kraju dla wycieczki.

Skrócony opis

Projekt realizowany ma na celu aktywizację osób starszych i przeciwdziałanie izolacji tych osób w społeczeństwie. Poprzez atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego przez zwiększenie działań usług społecznych w miejscu zamieszkania. Chcemy zaproponować seniorom i ich młodym sąsiadom możliwość skorzystania z wyjścia na uroczystości kulturalne, imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe wyjazdy tur.

Opis zadania

Sytuacja życiowa osób starszych w znacznym stopniu wpływa na proces starzenia się i zależy od otoczenia, a także od postaw seniorów do własnej starości. Przemiany społeczne i ekonomiczne powodują, że traci na znaczeniu odpowiedzialność rodziny za jej najstarszych członków, co skutkuje rozwojem instytucjonalnych form opieki zaliczanych do systemu pomocy społecznej. Negatywny stereotyp człowieka starszego jest bardzo krzywdzący. Starsze pokolenie, szczególnie żyjące obecnie, to wyjątkowo doświadczeni przez historię XX wieku i zmiany ustrojowe oraz reformy gospodarcze mieszkańcy naszego miasta. Obserwując ruch demograficzny, z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych, w tym także w Częstochowie. Brak aktywności społecznej osób starszych, które często są samotne, schorowane, nie umiejące poradzić sobie z dzisiejszą rzeczywistością dnia codziennego,
powoduje konieczność tworzenia przez samorząd warunków i możliwości uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i obywatelskim naszego miasta. Po wnikliwej obserwacji tego środowiska postanowiliśmy podjąć się zadań, które pozwolą na zwiększenie wymiaru zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie tej grupy w różne formy rekreacji
i kultury. Wiemy, że seniorzy dysponują ogromnym potencjałem wiedzy, doświadczenia zawodowego i życiowego, które mogą spożytkować dla działalności społecznej, wolontariackiej jeżeli uwierzą w swoje siły. Wobec powyższego uzasadnionym jest podjęcie szeregu działań mających na celu zaktywizowania seniorów i możliwości skorzystania z nieodpłatnych zajęć. Brak działań miasta na rzecz aktywizacji seniorów prowadzi do całkowitego odosobnienia tej grupy mieszkańców. Mieszkańcy Częstochowy. Chętna do podjęcia dalszego samorozwoju choć przy nie wystarczających środkach na ich angażowanie w edukację i chęć spędzania czasu w zorganizowanych grupach wiekowych.
To grupa chętna i aktywna w przypadku zorganizowania zagospodarowania im czasu wolnego.

W naszego doświadczenia 3 edycji wynika wprost, iż mieszkańcy dzielnicy Zawodzie Dąbie przejawiają dużą chęć integracji z międzypokoleniowej (pikniki, spotkania).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Kursy, warsztaty
2Zajęcia manualne w tym malarstwo,
3Spotkanie plenerowe, integracyjne,
4Imprezy okolicznościowe,
5Zakup drobnego doposażenia
6Zakup art. spożywczych, przemysłowych
7Wycieczka autokarowa, piesze
8Zakup drobnych upominków
9Zakup art. do realizacji zajęć i spotkań.
10koszt całości zadania115 000 zł
Łącznie: 115 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania cały rok 2024. Koszt realizacji zadania 115.000 zł, planowane koszty to: kursu, warsztaty, zajęcia manualne, w tym malarstwo, spotkania plenerowe i integracyjne, imprezy okolicznościowe, zakup drobnego doposażenia, zakup art. spożywczych i przemysłowych, wycieczka autokarowa, wycieczki piesze, zakup drobnych upominków oraz zakup artykułów do realizacji zajęć i spotkań. Miesięczny koszt prowadzenia Centrum to 9.583,33 zł. Planuje się objąć wsparciem 150 osób, zajęcia 3 razy w tygodniu.
Zadanie możliwe do realizacji przez podmiot ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.