Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 136

136. SIATKÓWKA PLAŻOWA NA TYSIAKU - budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej


Lokalizacja

Teren zlokalizowany w sąsiedztwie Skweru Gniatkowskiego a dokładnie pomiędzy skwerem a blokiem mieszkalnym Kiedrzyńska 83a oraz pomiędzy terenem SP 42 a Miejskim Przedszkolem nr 11. Dokładnie chodzi o część zieleńca zlokalizowanego w niecce w której aktualnie znajduje się nieużytkowane trawiaste boisko do piłki nożnej.

Skrócony opis

Budowa kompleksu dwóch boisk do siatkówki plażowej na Tysiącleciu będzie odniesieniem do bogatych tradycji siatkarskich w naszej dzielnicy. W efekcie zrealizowania zadania powstanie atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców Tysiąclecia, szczególnie dla dzieci i młodzieży, ale również wielu dorosłych, których dzieciństwo przypadło na okres sukcesów częstochowskich siatkarzy.

Opis zadania

OPIS ZADANIA
Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej (2 graniczące ze sobą boiska) polegałaby na wypełnieniu niecki boisk odpowiednim do tego piaskiem, otoczeniem boisk siatką osadzoną na masztach (tzw piłkochwyty) oraz wyposażenie dwóch boisk w komplet słupków siatkarskich, siatek, 4 ławeczek dla zawodników, stołków sędziowskich, komplet linii boiskowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Siatkówka plażowa to bardzo dynamicznie rozwijająca się odmiana piłki siatkowej, która na Tysiącleciu jest traktowana ze szczególnym sentymentem ze względu na wiele lat sukcesów stacjonującego na pobliskiej Hali Polonia AZSu. Na ten moment AZSu na Hali Polonia nie ma. Nie ma również kompleksu boisk do siatkówki plażowej zlikwidowanego ze względu na budowę Parku wodnego, na którym chętnie grywali mieszkańcy miasta i często organizowane były imprezy siatkarskie na różnym poziomie. Mimo tych strat jest pamięć o tym co było i pomysł jak nawiązać do bogatej siatkarskiej historii Tysiąclecia. W związku z tym potrzeba budowy niniejszej infrastruktury sportowej jest w tej okolicy bardzo oczekiwana - najbliższy i chyba jedyny tego typu obiekt jest położony w odległej części miasta w sąsiedztwie Galerii Jurajskiej. Oferta tego projektu skierowana jest zarówno do dorosłych jak do dzieci i młodzieży. Realizacja projektu będzie bardzo ciekawym odniesieniem do sportowej historii i bogatych siatkarskich tradycji w naszej dzielnicy. Rozszerzy ofertę możliwości spędzania wolnego czasu, zachęci do aktywności fizycznej co pozwoli zadbać o rozwój psychofizyczny młodych mieszkańców dzielnicy. Boiska dadzą również możliwość alternatywnej realizacji lekcji WFu dla pobliskiej Szkoły Podstawowej numer 42.
Dodatkowo należy nadmienić, że realizacja tego zadania pozytywnie wpłynie na budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integrację lokalnej społeczności, konstruktywną rozrywkę, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i jak nadmieniłem wyżej rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu20 000 zł
2Przygotowanie niecki boiska80 000 zł
3Ogrodzenie boiska40 000 zł
4Mała infrastruktura i wyposażenie30 000 zł
5Dokumentacja projektowa10 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej dla wnioskowanych obiektów

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
SIATKÓWKA PLAŻOWA NA TYSIAKU - budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.