Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 163

163. Kursy z udzielania pierwszej pomocy w szkołach średnich


Lokalizacja

Szkoły średnie w Częstochowie

Skrócony opis

Projekt zakłada wprowadzenie dla klas 1-3 szkół średnich kursu teoretyczno-praktycznego z udzielania pierwszej pomocy pod okiem doświadczonych ratowników medycznych.Zajęcia powinny odbywać się cyklicznie a ćwiczenia powinny być wykonywane na fantomach i obejmować m.in.masaż serca,sztuczne oddychanie,opatrywanie ran i krwotoków,unieruchamianie złamań,reagowanie w przypadku zasłabnięć i omdleń itp.

Opis zadania

Projekt zakłada wprowadzenie do szkół średnich w klasach 1-3 kursu teoretyczno-praktycznego ( z naciskiem na praktycznego)z udzielania pierwszej pomocy pod okiem doświadczonych ratowników medycznych.
Zajęcia takie powinny odbywać się cyklicznie ponieważ jedna lekcja w ciągu kilku lat opierająca się głównie na teorii niewiele daje. Ćwiczenia te powinny odbywać się na fantomach i obejmować m. in. masaż serca, sztuczne oddychanie, opatrywanie ran i krwotoków, unieruchamianie złamań, reagowanie w przypadku zasłabnięć i omdleń, ataków epilepsji itp. Nauczą też jak prawidłowo i skutecznie podawać informację podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem służby ratowniczej.
Jeśli dziecko od najmłodszych lat będzie regularnie ćwiczyć różne formy udzielania pierwszej pomocy to po jakimś czasie w chwili takiego zdarzenia będzie wiedziało co robić i jak zareagować nie wpadając w panikę.
Zajęcia powinny odbywać się w szkołach na dodatkowych godzinach lub na jednej z lekcji wychowawczych przynajmniej raz w tygodniu przez trzy miesiące z rzędu. Średnio takie kursy dla dorosłych trwają ok. 5-8 godzin w grupach do 15 osób. Biorąc pod uwagę klasy liczące średnio 18-25 uczniów i to, że mamy do czynienia z młodzieżą, której często należy powtarzać pewne czynności, czas ten na pewno trzeba wydłużyć. Chodzi o to aby każde z dzieci miało możliwość praktycznego wykonania zadania a nie tylko patrzenia jak wykonuje je kolega.
Zakres szkolenia i ilość godzin oczywiście należy dostosować do wieku dzieci.
Po zakończeniu całego szkolenia uczniowie będą mogli otrzymać w formie np. certyfikatu lub dyplomu potwierdzenie ukończenia takiego kursu.
Projekt obejmuje klasy 1-3 szkół średnich ponieważ w tej chwili jest rozpatrywany ogólnopolski projekt ustawy wprowadzający zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla ostatnich klas szkół podstawowych i średnich. W związku z tym aby nie dublować projektów a jednocześnie nie pozbawiać młodzieży pozyskania ważnych i praktycznych umiejętności ratowania życia i zdrowia w tym roku skupiamy się właśnie na pominiętych klasach w ustawie ogólnopolskiej.

Kursy udzielania pierwszej pomocy powinny być powtarzane raz na dwa lata w związku z tym im szybciej dzieci nauczą się praktycznych umiejętności tym większa pewność, że ktoś będzie potrafił nam pomóc.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1stworzenie harmonogramu dodatkowych godzin dla każdej klasy
2wybór osób lub firm które przeprowadzą kursy w szkołach
3przeprowadzenie kursów teoretyczno-praktycznych
4wręczenie uczniom potwierdzenia ukończenia kursu

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Kursy z udzielania pierwszej pomocy w szkołach średnich

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.