Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 167

167. Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór


Lokalizacja

ul.Jagiellońska (północna strona) na odcinku: przejazd przy Makro - wjazd na wiadukt nad ul.Bór

Skrócony opis

Zgłaszany projekt dotyczy modernizacji (z kostki brukowej na standard "asfaltowy") ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej (jej północna strona, czyli po stronie Makro) na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór. Ścieżka powinna zostać również trochę poszerzona, na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami/przejściami dla pieszych (w miejscu gdzie jest sporo trawiastego "pobocza").

Opis zadania

Pomysłów dotyczących infrastruktury rowerowej mógłbym zgłosić kilka (albo i kilkanaście) ale z doświadczenia wiem, że im więcej zgłoszonych projektów tym bardziej głosy rowerzystów się rozkładają/rozpraszają i ...zazwyczaj żadne zadanie nie zostaje wybrane do realizacji tzn. finalnie rowerzyści nic nie "zyskują" (jakieś "drobniejsze" projekty, typu obniżenie krawężników czy poprawa bezpieczeństwa, nieraz przechodzą ale już projekty "średnie", dotyczące modernizacji starych,"z kostki na asfalt", ścieżek rowerowych bądź budowy zupełnie nowych odcinków - takie zadania rzadko zdobywają wystarczającą ilość punktów. W zeszłorocznej edycji BO w głosowaniu były tylko dwa projekty "rowerowe" - jeden w kategorii "Infrastruktura drogowa" - zadanie nr. 30 "Remont chodnika budowa ścieżki rowerowej Jana Pawła II" który w głosowaniu zajął 27 miejsce (1965 pkt) oraz drugi projekt w kategorii "Infrastruktura rowerowa" - zadanie nr 7 "Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór" w głosowaniu miejsce 30 (1744 pkt). Widać wyraźnie, że głosy rozłożyły się prawie po równo (przy czym drugi projekt był prawie 3-krotnie tańszy. Odpowiednia "wielkość/rozmach" zgłaszanego projektu a co za tym idzie jego koszt w mojej opinii również mają znaczenie, uważam że bardziej realne szanse mają projekty "średnie" tzn. w granicach do 250-300 tyś zł. Podsumowując tę przykrótką dygresję/analizę dotyczącą BO ...rowerzystów w Częstochowie jest całkiem sporo (widać to na ścieżkach szczególnie w sezonie, nie mówiąc już o weekendach i np. kierunku "na Olsztyn") ale tak jakoś ta nasza rowerowa brać/społeczność nie do końca potrafi się zmobilizować aby rok w rok (no dobra! ;) może być chociaż co drugi rok) w każdej edycji BO walnie głosować i zyskiwać dodatkowe (niejako "bonusowe") tzn. poza tymi powstającymi w ramach rowerowej polityki miasta - kolejne elementy/etapy bezpiecznej & komfortowej infrastruktury rowerowej. Odnoszę wrażenie :( że MY wszyscy liczni miłośnicy/amatorzy rowerów jakoś tak nie do końca potrafimy wykorzystać potencjał BO ...ale cóż poradzić, widocznie tak już musi być (?).

A teraz opis zgłaszanego projektu (powtórka z zeszłorocznej edycji) czyli: zadanie dotyczy modernizacji - z kostki brukowej na standard "asfaltowy" - ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej (po jej północnej stronie czyli po stronie Makro) na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór. Ścieżka powinna zostać również trochę poszerzona, na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami/przejściami dla pieszych gdyż jest tam trawiaste "pobocze". Z kolei odcinek z "asfaltem" na wiadukcie (tak jak po tej samej stronie ale z drugiego końca wiaduktu) poprawiłby komfort i bezpieczeństwo gdyż, chciał nie chciał, rowerzyści zjeżdżając z wiaduktu w kierunku Makro jeżdżą dość "dynamicznie" (ewentualnie już na tej nowej nawierzchni na zjeździe - może jakieś pasy akustyczne (?), które to ostatnio pojawiły się na ścieżkach rowerowych w kilku miejscach np. wiadukt Bohaterów Monte Cassino).

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.