Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 187

187. Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego
Jesienna 42
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie to inicjatywa, aby stworzyć miejsce w dzielnicy, które stanie się przestrzenią nowoczesnych technologii edukacyjnych, walki z wykluczeniem cyfrowym oraz  płaszczyzną współpracy międzypokoleniowej.

Opis zadania

Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie to inicjatywa, aby stworzyć miejsce w dzielnicy, które stanie się przestrzenią nowoczesnych technologii edukacyjnych oraz walki z wykluczeniem cyfrowym.
Dzieci, ale także osoby starsze oraz seniorzy nie mają w wielu wypadkach możliwości poszerzyć swojej wiedzy informatycznej i trudno im nadążyć za dzisiejszymi czasami, istnieje więc potrzeba stworzenia w dzielnicy miejsca, gdzie osoby mogące podlegać wykluczeniu informatycznemu będą miały dostęp do nowoczesnej technologii. Ważne jest również usytuowanie takiego punktu w szkole podstawowej, jako centrum edukacyjnym dzielnicy. Młodzież dość dobrze daje sobie radę ze sprzętem informatycznym, dlatego może przekazywać tą wiedzę swoim rodzicom i osobom starszym.
Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie pozwoli nie tylko walczyć z wykluczeniem informatycznym, ale wesprze działania obywatelskie w dzielnicy. Poprawi komunikację międzypokoleniową i zainteresuje osoby starsze i seniorów sprawami dzielnicy.
Materiały z różnych dziedzin nauki pozwolą zwiększyć wiedzę mieszkańców na temat
otaczającego ich świata. Do należytego wykorzystania sprzętu informatycznego i multimedialnego wykorzystane będzie odpowiednie oprogramowanie edukacyjne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny 65” z OPS 1 szt9 900 zł
2Komputery AIO z windows 10, klawiatura I mysz –24 szt89 000 zł
3Laptopy z Windows 10 3szt9 900 zł
4Cykl szkoleń dla seniorów z podstaw bezpiecznego korzystania z internetu9 000 zł
5Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 1 szt4 000 zł
6Corel Draw 1szt4 000 zł
7Router wifi z filtrami treści1 000 zł
8Montaż i konfiguracja3 000 zł
Łącznie: 129 800 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

5 000 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane!

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania w 2024 r. Koszt realizacji zadania 150.000 zł, planowane koszty to: monitor interaktywny 65’’ z OPS 1 szt., komputery AIO z Windows 10, klawiatura i mysz 24 szt., laptopy z Windows 10 3 szt., cykl szkoleń dla seniorów z podstaw bezpiecznego korzystania z Internetu, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 1 szt., Corel Draw 1 szt., router wifi z filtrami treści, montaż i konfiguracja.
Zadanie wpisuje się w, w zadanie 2.2.1. Organizacja i wspieranie międzypokoleniowych przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych, cel operacyjny 2.2. Promowanie i wzmacnianie integracji międzypokoleniowej „Programu Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowie do roku 2030”.
Zadanie otrzymało pozytywną opinię Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i Wydziału Edukacji.

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.