Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 220

220. STRADOM - bezpieczne zawracanie śmieciarek przy Hali Sportowej i SP nr 21 zamiast 300 m cofania


Lokalizacja

teren pomiędzy placem manewrowym przy Hali Sportowej i ul Wazów  

Skrócony opis

Odbiór odpadów ze SP nr 21, Hali Sportowej  i z  ulicy Wazów odbywa się  z drogi ślepo zakończonej. Długie  auta śmieciarek codziennie muszą ponad 300m cofać niebezpiecznie  pomiędzy parkującymi autami
Utwardzić 75m2  aby mogły zawracać śmieciarki. Umożliwi dostęp do  drogi pożarowej z pętlą do zawracania wozów ratowniczych wzdłuż Hali. Ustawienie  koszów do segregacji opakowań szkła i plastiku.

Opis zadania

BO nr 220
Zadanie zgłoszone do BO ma na celu poprawę  bezpieczeństwa i likwidacja jeżdżenia 300m tyłem długich na 16 m   śmieciarek po zamieszkałej ulicy Wazów , która jest ślepą droga wewnętrzną.
Można to wykonać na 3 sposoby:
- pierwszy zaproponowany do BO polega na przestawieniu kilku przęseł ogrodzenia z montażem zamknięcia otwieranego wg potrzeb do zawracania śmieciarek. Powinno się poprawić miejscowo podłoże gruntowe i niekoniecznie utwardzać brukiem.
- drugi sposób to po przestawieniu kilku przęseł ogrodzenia z montażem zamknięcia otwieranego wg potrzeb udrożnić przejazd pomiędzy  ulicami Wazów i Sabinowską  drogą p-pożarową wzdłuż hali sportowej.
- trzecie to przeniesienie punktu odbioru odpadów wg adresów obiektów użyteczności publicznej to jest na ulicę Sabinowską a nie Wazów. Zauważyć należy że do obsługi kilku domów  miesięcznie wystarczy kilka wjazdów smieciarek a na dzisiaj jest parę razy więcej niebezpiecznego jeżdżenia tyłem śmieciarek.
Również kwalifikowania zadania do inwestycji jest niejednoznaczne biorąc pod uwagę inne zadania dzielnicowe. Zadanie nr 220 dotyczy bezpieczeństwa jedynie tego miejsca w dzielnicy Stradom i niezrozumiałe jest przenoszenie zadania do ogólnomiejskie jakoby z tego rozwiązania miało korzystać całe miasto. A tym samym nie będzie głosów z miasta dla tak lokalne potrzeby.
Jeśli jednak te argumenty nie przemawiają to proszę przenieść zadanie do ogólnomiejskie.
Po gospodarsku to najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie dwóch zadań tj nr 220 i nr 414 bo obydwa dotyczą bezpieczeństwa, obydwa dotyczą tych samych działek, tego samego ogrodzenia  i obydwa zadania są na terenie zarządzanym przez gminne jednostki organizacyjne.
Henryk Dunal
poprzedni opis był taki:
Aby zrealizować zadania zawracania śmieciarek należy wykonać:
- przestawić 20mb betonowego ogrodzenia w nowe miejsce lub zdemontować i zamontować nowe ogrodzenie. Przy okazji przebudowy ogrodzenia w nowe miejsce  możliwy będzie  łatwiejszy dostęp do Hali Sportowej, na boisko Stradom a i do szkoły od strony ulic Piastowskiej i Wazów
- utwardzić  75 m2 na rozbudowę miejsca na zawracanie śmieciarek, korzystając z istniejącej pętli do zawracania wozów ratowniczych.

Zadanie to:
- umożliwi  zawracanie śmieciarek jak również innych aut na końcu ślepej ulicy
- poprawi bezpieczeństwo  zawracanie śmieciarek
- poprawi estetykę otoczenia szkoły, boisk sportowych i dzielnicy Stradom

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1rozebranie i przestawienie 20mb ogrodzenia8 000 zł
2utwardzenie 75m2 terenu20 000 zł
3zakup i montaż bramy wjazdowej8 000 zł
4ustawienie standardowych koszy do segregacji i systematyczna obsługa
Łącznie: 36 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
STRADOM - bezpieczne zawracanie śmieciarek przy Hali Sportowej i SP nr 21 zamiast 300 m cofania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.