Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 227

227. Oświetlenie drogowe - ulica Jemiołowa !


Lokalizacja

Ulica Jemiołowa / Dzielnica Północ / Gmina m. Częstochowa

Skrócony opis

Projekt zakłada uzbrojenie ulicy Jemiołowej w oświetlenie drogowe.
Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż ulicy Jemiołowej od skrzyżowania z ulicą Brata Alberta, do granicy gminy.

Opis zadania

Zadanie zakłada montaż oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Jemiołowej (od skrzyżowania z ulicą Brata Alberta do granicy administracyjnej gminy).
Stan aktualny jest taki, że od strony skrzyżowania z ulicą Brata Alberta są już zamontowane 2 lampy uliczne, które oświetlają ulicę Jemiołową mniej wiecej do numeru 5 (działka 246401_1.0001.1/22)
Kontunuując, ta inwestycja miałaby pokryć odcinek od numeru Jemiołowa 5 do numeru Jemiołowa 37 (działka 246401_1.0001.1/3)
W linii prostej wskazany wyżej odcinek to ok. 460 mb. Licząc odległośc między lampami ok. 50m daje nam to konieczność montażu ok. 10 słupów oświetleniowych.

Aspekt społeczny to głównie bezpieczeństwo pieszych na drodze. Ulica Jemiołowa nie ma chodnika, ze względu na fatalną jakość nawierzchni, mieszkańcy muszą często chodzić środkiem drogi do najbliższego przystanku czy sklepu. Dzieciaki wracające ze szkoły również są narażone na niebezpieczeństwo komunikacyjne, zwłaszcza w okresie jesień / zima.
Ulica Jemiołowa to jedyna droga w tym rejonie nie posiadająca oświetlenia ulicznego.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

22 000 zł

Budowa oświetlenia ulicy Jemiołowej wymaga wykonania pełnej dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Oświetlenie drogowe - ulica Jemiołowa !

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.