Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 261

261. Chodniki koło Rocha, szkoły i przystanku


Lokalizacja

Chodnik przy ul. Św. Rocha od ul. Radomskiej w stronę SP 29, na wysokości Biedronki i szkółki drzew i krzewów oraz kolejny od przystanku naprzeciwko stacji paliw wraz z małymi schodkami..

Skrócony opis

Remont chodników proponowanych w zadaniu ponieważ są one jeszcze ze starych zniszczonych płyt. Dodatkowo drobnostka ale ważna - posprzątanie terenu wokół zadania i pielęgnacja czyli przycięcie krzewów.

Opis zadania

Remont chodnika -  Dwa fragmenty koło Biedronki
Nowy koło przystanku i krótkie schodki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Chodnik przy ul. Św. Rocha x2 m x210 m x380 zł159 600 zł
2Chodnik przy przystanku x2 m x70 m x380 zł53 200 zł
3Schody x2 m x5 m x340 zł3 400 zł
4Posprzątanie śmieci wokół zadania5 000 zł
5Inne koszty5 000 zł
Łącznie: 226 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

trwa procedura przetargowa

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Miejski Zarząd Dróg

Weryfikacja negatywna w odniesieniu do części zadania, to jest wykonania odcinka chodnika na terenie działki nr 863/183 w obrębie 428-Grabowka symbol użytku Ls IV.
Lasy (grunty sklasyfikowane jako Ls) zgodnie z zapisami Art. 3. ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672 z poźn. zm.) poza przeznaczeniem do produkcji leśnej, w tym również jako grunty stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego, albo wpisane do rejestru zabytków, mogą być wykorzystywane jedynie dla potrzeb gospodarki leśnej i w sposób związany z gospodarką leśną.
Lasy są gruntami szczególnie chronionymi, przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne wymaga wcześniejszego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2409) procedurę w tym zakresie w odniesieniu do gruntów położonych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy prowadzi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. W związku z powyższym budowa lub sytuowanie na gruntach leśnych (Ls) jakichkolwiek obiektów infrastruktury nie związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej bez uprzedniego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej nie jest możliwa.
Weryfikacja pozytywna części zadania

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Chodniki koło Rocha, szkoły i przystanku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.