Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 261

261. Chodniki koło Rocha, szkoły i przystanku


Lokalizacja

Chodnik przy ul. Św. Rocha od ul. Radomskiej w stronę SP 29, na wysokości Biedronki i szkółki drzew i krzewów oraz kolejny od przystanku naprzeciwko stacji paliw wraz z małymi schodkami..

Skrócony opis

Remont chodników proponowanych w zadaniu ponieważ są one jeszcze ze starych zniszczonych płyt. Dodatkowo drobnostka ale ważna - posprzątanie terenu wokół zadania i pielęgnacja czyli przycięcie krzewów.

Opis zadania

Remont chodnika -  Dwa fragmenty koło Biedronki
Nowy koło przystanku i krótkie schodki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Chodnik przy ul. Św. Rocha x2 m x210 m x380 zł159 600 zł
2Chodnik przy przystanku x2 m x70 m x380 zł53 200 zł
3Schody x2 m x5 m x340 zł3 400 zł
4Posprzątanie śmieci wokół zadania5 000 zł
5Inne koszty5 000 zł
Łącznie: 226 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja negatywna w odniesieniu do części zadania, to jest wykonania odcinka chodnika na terenie działki nr 863/183 w obrębie 428-Grabowka symbol użytku Ls IV.
Lasy (grunty sklasyfikowane jako Ls) zgodnie z zapisami Art. 3. ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672 z poźn. zm.) poza przeznaczeniem do produkcji leśnej, w tym również jako grunty stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego, albo wpisane do rejestru zabytków, mogą być wykorzystywane jedynie dla potrzeb gospodarki leśnej i w sposób związany z gospodarką leśną.
Lasy są gruntami szczególnie chronionymi, przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne wymaga wcześniejszego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2409) procedurę w tym zakresie w odniesieniu do gruntów położonych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy prowadzi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. W związku z powyższym budowa lub sytuowanie na gruntach leśnych (Ls) jakichkolwiek obiektów infrastruktury nie związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej bez uprzedniego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej nie jest możliwa.
Weryfikacja pozytywna części zadania