Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 268

268. Pracownie multimedialne i VR - odkrywaj, uczestnicz, wystawiaj - Twoje możliwości są bezgraniczne!


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, ul. Bronisława Hubermana 7, 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie obejmuje utworzenie multimedialnych pracowni i wirtualnej wieloprzedmiotowej pracowni VR. Będą one wyposażone w nowoczesne urządzenia: monitory interaktywne i laptopy, okulary i kostki VR, pakiet oprogramowań oraz meble. Pracownie pozwolą w nowatorski i efektywny sposób zrealizować podstawę programową z wielu przedmiotów oraz zaangażować uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie.

Opis zadania

W ramach składanego zadania Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie chce utworzyć sześć pracowni multimedialnych, które powstaną dzięki zakupowi nowoczesnych monitorów interaktywnych i laptopów oraz wirtualną pracownię wieloprzedmiotową VR. Będą to miejsca, w których zaangażujemy uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie. Otworzymy przed nimi drzwi do nieograniczonych możliwości edukacyjnych.
Pracownia VR to nowatorskie podejście do nauczania z wykorzystaniem okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki to wszystko przenosi lekcje w zupełnie inny wymiar. Uczniowie będą mogli eksplorować historię, przyrodę, nauki ścisłe czy nawet kosmos, stając się bezpośrednimi uczestnikami wydarzeń i doświadczając ich na własnej skórze. Po założeniu na głowę gogli VR uczniowie nie tylko otrzymają możliwość znalezienia się w miejscach niedostępnych, ale przede wszystkim znacznie skuteczniej zapamiętają przekazywane im treści.
Nasza pracownia VR będzie wyposażona w 20 stanowisk dla uczniów wyposażonych w okulary i kostki VR, stanowisko nauczyciela wyposażone w laptopa oraz pakiet oprogramowań zawierający dostęp do modułów przedmiotowych ze stale rozbudowującymi się treściami. Wszystkie treści będą wyświetlane jednocześnie i przekazywane z poziomu nauczyciela na okulary VR wykorzystywane przez uczniów. Pozwoli to nauczycielowi na pełną kontrolę nad realizowanymi zadaniami i spowoduje, że uczniowie z zaangażowaniem będą koncentrować się na każdym zadaniu.
Oprócz mebli (stolików i krzeseł uczniowskich, biurka i fotela nauczyciela, komód i szaf) dodatkowym elementem naszej pracowni jest podest sceniczny, który umożliwi uczniom prezentowanie swoich osiągnięć podczas wystąpień publicznych czy teatralnych przedstawień. To idealne miejsce do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, budowania pewności siebie i kreatywności.
W naszych pracowniach nauczyciel będzie mógł decydować, jakie metody zastosuje w swojej pracy dydaktycznej, mając na uwadze przedmiot, wiek ucznia, jego możliwości oraz indywidualne potrzeby (np. dostosowanie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Nauczyciel będzie mógł personalizować materiały i dostosowywać tempo nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
Realizacja zadania jest uzasadnioną potrzebą społeczną. Podjęcie realizacji zadania wynika z głosów płynących od uczniów i rodziców (mieszkańców) dzielnicy Wyczerpy - Aniołów. Z naszych pracowni będą korzystali nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także uczniowie ze szkół dzielnicy Wyczerpy - Aniołów: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica, Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka. W dzisiejszym świecie nowoczesne technologie oparte na multimediach i wirtualnej rzeczywistości mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia np. w medycynie, przemyśle, architekturze, marketingu, lotnictwie, rozrywce itp. i pozwalają kształcić specjalistów. Wprowadzenie technologii przyszłości do edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym nie tylko ułatwi uczniom przyswajanie wiedzy i uatrakcyjni naukę ale przede wszystkim zapewni im lepsze perspektywy życiowe poprzez znalezienie dobrej pracy w dowolnym miejscu na świecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stolik uczniowski - wyspa 6-osobowa (2 szt.)3 500 zł
2Stolik uczniowski - wyspa 4-osobowa (2 szt.)3 000 zł
3Biurko nauczyciela (1 szt.)2 000 zł
4Fotel nauczyciela (1 szt.)700 zł
5Krzesło uczniowskie (22 szt.)6 000 zł
6Komoda - drzwi pełne zamykane na zamek (2 szt.)1 600 zł
7Szafa - dwudrzwiowa aktowa, drzwi pełne, zamykane na zamek (2 szt.)2 500 zł
8Podest sceniczny (1 szt.)33 700 zł
9Mobilna podstawa dla monitorów interaktywnych Newline-TruLift HW 86 (3 szt.)8 500 zł
10Zestaw 4 sztuk okularów ClassVR Premium vr4 z walizką do ładowania (1 zestaw)15 000 zł
11Zestaw 8 sztuk okularów ClassVR vr8 Premium z walizką do ładowania z kontrolerami (2 zestawy)51 000 zł
12Pakiet oprogramowania trzyletniego - portal ClassVR+Avantis World (1 pakiet)11 500 zł
13Kostka VR (20 szt.)1 100 zł
14Router sieciowy z konfiguracją (1 szt.)600 zł
15Fototapeta tematyczna (20m²)3 200 zł
16Laptop Dell Inspiron 15 (7 szt.)26 000 zł
17Laptop DELLLatitude 3540 (1 szt.)7 100 zł
18Monitor interaktywny Newline Tru Touch TT-6519RS+ (6 szt.)50 000 zł
19Remont sali8 000 zł
Łącznie: 235 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Pracownie multimedialne i VR - odkrywaj, uczestnicz, wystawiaj - Twoje możliwości są bezgraniczne!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.