Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 268

268. Pracownie multimedialne i VR - odkrywaj, uczestnicz, wystawiaj - Twoje możliwości są bezgraniczne!


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, ul. Bronisława Hubermana 7, 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie obejmuje utworzenie multimedialnych pracowni i wirtualnej wieloprzedmiotowej pracowni VR. Będą one wyposażone w nowoczesne urządzenia: monitory interaktywne i laptopy, okulary i kostki VR, pakiet oprogramowań oraz meble. Pracownie pozwolą w nowatorski i efektywny sposób zrealizować podstawę programową z wielu przedmiotów oraz zaangażować uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie.

Opis zadania

W ramach składanego zadania Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie chce utworzyć sześć pracowni multimedialnych, które powstaną dzięki zakupowi nowoczesnych monitorów interaktywnych i laptopów oraz wirtualną pracownię wieloprzedmiotową VR. Będą to miejsca, w których zaangażujemy uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie. Otworzymy przed nimi drzwi do nieograniczonych możliwości edukacyjnych.
Pracownia VR to nowatorskie podejście do nauczania z wykorzystaniem okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki to wszystko przenosi lekcje w zupełnie inny wymiar. Uczniowie będą mogli eksplorować historię, przyrodę, nauki ścisłe czy nawet kosmos, stając się bezpośrednimi uczestnikami wydarzeń i doświadczając ich na własnej skórze. Po założeniu na głowę gogli VR uczniowie nie tylko otrzymają możliwość znalezienia się w miejscach niedostępnych, ale przede wszystkim znacznie skuteczniej zapamiętają przekazywane im treści.
Nasza pracownia VR będzie wyposażona w 20 stanowisk dla uczniów wyposażonych w okulary i kostki VR, stanowisko nauczyciela wyposażone w laptopa oraz pakiet oprogramowań zawierający dostęp do modułów przedmiotowych ze stale rozbudowującymi się treściami. Wszystkie treści będą wyświetlane jednocześnie i przekazywane z poziomu nauczyciela na okulary VR wykorzystywane przez uczniów. Pozwoli to nauczycielowi na pełną kontrolę nad realizowanymi zadaniami i spowoduje, że uczniowie z zaangażowaniem będą koncentrować się na każdym zadaniu.
Oprócz mebli (stolików i krzeseł uczniowskich, biurka i fotela nauczyciela, komód i szaf) dodatkowym elementem naszej pracowni jest podest sceniczny, który umożliwi uczniom prezentowanie swoich osiągnięć podczas wystąpień publicznych czy teatralnych przedstawień. To idealne miejsce do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, budowania pewności siebie i kreatywności.
W naszych pracowniach nauczyciel będzie mógł decydować, jakie metody zastosuje w swojej pracy dydaktycznej, mając na uwadze przedmiot, wiek ucznia, jego możliwości oraz indywidualne potrzeby (np. dostosowanie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Nauczyciel będzie mógł personalizować materiały i dostosowywać tempo nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
Realizacja zadania jest uzasadnioną potrzebą społeczną. Podjęcie realizacji zadania wynika z głosów płynących od uczniów i rodziców (mieszkańców) dzielnicy Wyczerpy - Aniołów. Z naszych pracowni będą korzystali nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także uczniowie ze szkół dzielnicy Wyczerpy - Aniołów: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica, Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka. W dzisiejszym świecie nowoczesne technologie oparte na multimediach i wirtualnej rzeczywistości mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia np. w medycynie, przemyśle, architekturze, marketingu, lotnictwie, rozrywce itp. i pozwalają kształcić specjalistów. Wprowadzenie technologii przyszłości do edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym nie tylko ułatwi uczniom przyswajanie wiedzy i uatrakcyjni naukę ale przede wszystkim zapewni im lepsze perspektywy życiowe poprzez znalezienie dobrej pracy w dowolnym miejscu na świecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stolik uczniowski - wyspa 6-osobowa (2 szt.)3 500 zł
2Stolik uczniowski - wyspa 4-osobowa (2 szt.)3 000 zł
3Biurko nauczyciela (1 szt.)2 000 zł
4Fotel nauczyciela (1 szt.)700 zł
5Krzesło uczniowskie (22 szt.)6 000 zł
6Komoda - drzwi pełne zamykane na zamek (2 szt.)1 600 zł
7Szafa - dwudrzwiowa aktowa, drzwi pełne, zamykane na zamek (2 szt.)2 500 zł
8Podest sceniczny (1 szt.)33 700 zł
9Mobilna podstawa dla monitorów interaktywnych Newline-TruLift HW 86 (3 szt.)8 500 zł
10Zestaw 4 sztuk okularów ClassVR Premium vr4 z walizką do ładowania (1 zestaw)15 000 zł
11Zestaw 8 sztuk okularów ClassVR vr8 Premium z walizką do ładowania z kontrolerami (2 zestawy)51 000 zł
12Pakiet oprogramowania trzyletniego - portal ClassVR+Avantis World (1 pakiet)11 500 zł
13Kostka VR (20 szt.)1 100 zł
14Router sieciowy z konfiguracją (1 szt.)600 zł
15Fototapeta tematyczna (20m²)3 200 zł
16Laptop Dell Inspiron 15 (7 szt.)26 000 zł
17Laptop DELLLatitude 3540 (1 szt.)7 100 zł
18Monitor interaktywny Newline Tru Touch TT-6519RS+ (6 szt.)50 000 zł
19Remont sali8 000 zł
Łącznie: 235 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Pracownie multimedialne i VR - odkrywaj, uczestnicz, wystawiaj - Twoje możliwości są bezgraniczne!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.