Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 276

276. Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal przy SP 7


Lokalizacja

Ludwika Zamenhofa 23

Skrócony opis

Zadaniem projektu jest budowa obiektu sportowego skoczni w dal z trzy torową 60 metrową bieżnią tartanową. Obiekt ma służyć mieszkańcom i mieszkankom Częstochowy dawać im nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Naszym celem jest promocja zdrowego trybu życia poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych.

Opis zadania

Zadaniem projektu jest budowa obiektu sportowego skoczni w dal z trzy-torową 60 metrową bieżnią tartanową. Obiekt ma służyć mieszkańcom i mieszkankom Częstochowy i dawać im nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Naszym celem jest promocja zdrowego trybu życia poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych. Siedzący tryb życia nie tylko wśród dzieci, ale również dorosłych sprawia, iż coraz częstszym problemem w dzisiejszych czasach staje się otyłość i nadwaga. Realizacja wyżej wymienionego zadania jest jednym z narzędzi walki i profilaktyki nie tylko otyłości, ale również uzależnień. Ten nowoczesny obiekt sportowy da nam możliwości zainicjowania projektu sportowego "Aktywny Raków", którego nadrzędnym celem będzie prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych z zakresu lekkiej atletyki, a także organizacja spotkań z gwiazdami sportu oraz zawodów sportowych. Działania te pozwolą mieszkańcom miasta na integrację,  pokażą piękno sportu, a przede wszystkim staną się nową alternatywą spędzania wolnego czasu. Dzielnica Raków nie ma podobnego obiektu dlatego jego budowa z pewnością będzie cieszyła się popularnością zwłaszcza że obiekt będzie bezpłatnie dostępny dla mieszkańców dzielnicy. Zaplanowana budowa skoczni i bieżni przyczyni się również do rozwoju lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży rakowskich szkół.

Właściwości techniczne bieżni:
- może być użytkowana w ciągu całego roku
- nawierzchnia tartanowa ma doskonałą sprężystość i elastyczność dzięki czemu zapewnia ochronę stawów
- tartan na rozbiegu do skoczni ma wysoką odporność na ucisk, kłucie i zdarcia
- znakomita przyczepność
- minimalne zabiegi konserwacyjne i łatwość napraw

Parametry obiektów:
- długość bieżni L=60.0m
- szerokość bieżni B=3x1.25=3.75m
- kostka brukowa pomiędzy ogrodzeniem szkoły a bieżnią oraz bieżnią i boiskiem wielofunkcyjnym

Skocznia do skoku w dal:
- długość toru rozbiegowego L=45.0m
- szerokość toru B=1,25m
- usytuowanie belki 1m od krawędzi obrzeża piaskownicy
- długość piaskownicy zeskoku Lp=8.0
- szerokość piaskownicy zeskoku Bp=3.0m

Dodatkowe wyposażenie:
- wokół piaskownicy mata guma ażurowa
- wzdłuż bieżni rozbiegowej po długości kostka brukowa
- piasek wypełniający skocznię
- plandeka zabezpieczająca skocznię w dal
- belka z wymienną listwą
- deska do wyrównania piasku
- grabie do wyrównania piasku
- siatka zabezpieczająca na końcu skoczni o wymiarach B=3.0m, H=4.0m
- furtka wejściowa na bieżnię od strony ulicy o wymiarach B=1.30m, H=2.0m
- kostka brukowa dojście do bieżni od strony hali sportowej oraz szatni budynku szkoły
- wycięcie drzew

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

5000 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal przy SP 7

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.