Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 295

295. Budowa Ogrodu Jordanowskiego - Przestrzeń dla Zrównoważonego Wypoczynku


Lokalizacja

Działki "pożydowskie" od strony Bohaterów Katynia

Skrócony opis

Projekt "Budowa Ogrodu Jordanowskiego - Przestrzeń dla Zrównoważonego Wypoczynku" ma na celu stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz odwiedzających okolicę. Ogród Jordanowski będzie stanowił oazę spokoju i przyjemności, łącząc w sobie elementy przyrodnicze, rozrywkowe i społeczne.

Opis zadania

"Budowa Ogrodu Jordanowskiego" to inicjatywa mająca na celu stworzenie przyjemnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i odwiedzających. Projekt obejmuje budowę ogrodzenia wraz z elementami, takimi jak cztery kosze na śmieci, pięć ławek, pięć latarni oraz stół do szachów. Ponadto, w ogrodzie zostaną posadzone drzewa miododajne, aby wspierać pobliskie ule z pszczołami. To miejsce zachęci do aktywnego wypoczynku, integracji społecznej oraz ochrony przyrody. Całkowity koszt projektu wynosi 26 000 zł, a utrzymanie ogrodu będzie finansowane z budżetu miejskiego. Projekt zapewni mieszkańcom oazę spokoju i atrakcyjne miejsce do relaksu.

Projekt będzie zawierał

Kosze na śmieci:
Projekt zakłada umieszczenie czterech solidnych i estetycznych koszy na śmieci w różnych strategicznych punktach ogrodu. Kosze będą odpowiednio rozmieszczone, aby zapewnić wygodny dostęp dla wszystkich użytkowników ogrodu. To pomoże w utrzymaniu czystości i zachęci do dbania o otoczenie.

Ławki:
W projekcie przewidziano umieszczenie kilku wygodnych ławek w różnych częściach ogrodu. Ławki będą wykonane z trwałego drewna lub metalu, dostosowanego do warunków zewnętrznych, tak aby zapewnić komfortowe miejsce do odpoczynku i relaksu dla odwiedzających.

Latarnie:
Aby zapewnić odpowiednie oświetlenie w ogrodzie, projekt obejmuje również instalację kilku latarni. Latarnie zostaną rozmieszczone w strategicznych miejscach, aby zapewnić dobrą widoczność i poczucie bezpieczeństwa dla osób korzystających z ogrodu w godzinach wieczornych.

Stół do szachów:
Projekt przewiduje także umieszczenie stołu do szachów, który będzie dostępny dla starszych mieszkańców. Stół zostanie wykonany z solidnego materiału, który wytrzyma warunki atmosferyczne. To umożliwi starszym mieszkańcom cieszenie się grą w szachy na świeżym powietrzu, rozwijanie umiejętności umysłowych i spędzanie czasu w przyjemny sposób.

Drzewa miododajne:
Jednym z ważnych elementów projektu jest posadzenie drzew miododajnych w ogrodzie. Ze względu na pobliskie ule z pszczołami, drzewa miododajne będą stanowiły doskonałe pożywienie dla pszczół, które odgrywają kluczową rolę w zapylaniu roślin i utrzymaniu równowagi ekosystemu. Ponadto, drzewa miododajne przyczynią się do poprawy estetyki ogrodu i tworzenia przyjaznego środowiska dla odwiedzających.

Ścieżka: Wybudujemy specjalnie zaprojektowaną ścieżkę, która umożliwi łatwe poruszanie się osobom korzystającym z ogrodu. Będzie to bezpieczna i dostępna trasa dla spacerowiczów, biegaczy, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz rodzin z dziećmi.

Przewidywane korzyści:

Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i odwiedzających.
Zachęcenie do aktywności na świeżym powietrzu i spędzania czasu w sposób aktywny.
Poprawa estetyki i wartości przyrodniczej ogrodu.
Wsparcie dla pszczół i utrzymanie ekosystemu.
Integracja międzypokoleniowa dzięki dostępnemu stołu do szachów dla starszych mieszkańców.

Podsumowując projekt "Budowa Ogrodu Jordanowskiego - Przestrzeń dla Zrównoważonego Wypoczynku" przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, zapewniając im atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń rekreacyjną. Ogród z koszami na śmieci, ławkami, latarniami, stołem do szachów i drzewami miododajnymi będzie miejscem, które promuje zdrowy tryb życia, integrację społeczną i ochronę przyrody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Kosze na śmieci 4 000 zł
2Ławki 6 000 zł
3Budowa ścieżki 10 000 zł
4Stół do szachów 3 000 zł
5Drzewa miododajne5 000 zł
6Latarnie8 000 zł
Łącznie: 36 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

12500

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa Ogrodu Jordanowskiego - Przestrzeń dla Zrównoważonego Wypoczynku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.