Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 303

303. Powiedz NIE wadom postawy. Badania przesiewowe ukierunkowane na diagnostykę wad postawu u dzieci 5-9 lat.


Lokalizacja

Częstochowa

Skrócony opis

Kampania badań przesiewowych ukierunkowanych na diagnostykę wad postawy u dzieci starszych grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Opis zadania

Po okresie pandemii i nauki zdalnej problem wad postawy zwiększa się, a czas oczekiwania na konsultację u lekarza ortopedy wynosi co najmniej kilka miesięcy.
Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych badań przesiewowych u 100 dzieci zamieszkałych w Dzielnicy Północ w wieku 5-9 lat, ukierunkowany na diagnostykę wad postawy ( m. in. skolioza, płaskostopie, stopa plasko-koślawa, koślawość lub szpotawość kolan i in.) omówienie badania, zalecenia oraz edukacja rodziców lub opiekunów dziecka w tym zakresie.
Indywidualne badanie postawy ( ok. 30 min.) zawierać będzie:
1. ocenę ułożenia stóp, kolan, bioder
2. ocenę wysklepienia łuków stóp i obciążenia kończyn dolnych z wykorzystaniem podoskopu
3. ocenę stóp pod względem podologicznym (brodawki, nagniotki, modzele, ocena paznokci)
4. ocenę krzywizn kręgosłupa , ocenę ustawienia miednicy, łopatek, barków.
Każdy pacjent otrzyma indywidualne zalecenia (ewentualne zaopatrzenie ortopedyczne, ćwiczenia, bądź zalecenie dodatkowych badań lub dodatkowej konsultacji lekarskiej).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych odnośnie Projektu500 zł
2Przygotowanie indywidualnych "Kart badań przesiewowych" na potrzeby Projektu100 zł
3Koszt obsługi gabinetu 900 zł
4Koszt badań i konsultacji - 50 godzin6 000 zł
Łącznie: 7 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

zadanie nie generuje kosztów w kolejnych 5 latach

Koszt realizacji zadania został określony na podstawie cen rynkowych badań.
100 dzieci x 150,00 zł (cena jednostkowa badania) = 15 000,00 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Powiedz NIE wadom postawy. Badania przesiewowe ukierunkowane na diagnostykę wad postawu u dzieci 5-9 lat.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.