Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 309

309. Ośrodek dokumentacji historii sportu częstochowskiego z uwzględnieniem AZS i tenisa stołowego


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami  Integracyjnymi , Częstochowa ul. Kukuczki 30

Skrócony opis

  Ośrodek ma na celu gromadzenie dokumentacji archiwalnej  oraz eksponatów dla zachowania tożsamości historycznej  społeczności Częstochowy i jej wpływu na sport częstochowski.  Sport odgrywa ważną rolę w życiu obywateli począwszy od przedszkolaka, a kończąc  w wieku seniora. Sport częstochowski istnieje od 1887 r. Ośrodek  to miejsce, które przypomina te wydarzenia.

Opis zadania

Sport dzieje się tu i teraz, mieści się w teraźniejszości, nie zapominając o przeszłości .Sportową pamięć należy pielęgnować. Ośrodek to istny fenomen zbiorowej pamięci, który pomaga  ocalić ją od zapomnienia i bezpiecznie zachować młodemu pokoleniu.  Ośrodek znajduje się w SP nr 54, a w nim unikatowe eksponaty  z początku 20 wieku zostały rozlokowane w czterech salach lekcyjnych. W piątej sali znajdują się dokumenty archiwalne wraz z fotografiami, książkami, afiszami m.in. z lat międzywojennych.  Jest to jedyny ośrodek tego typu ( AZS i tenis stołowy) w Polsce. Zbiory częstochowskie są jedynymi,  których nie posiada nawet muzeum olimpijskie w Warszawie. W tym roku w korytarzu zostaną zainstalowane tablice z historii sportu częstochowskiego sięgające 1887 roku (wydarzenia sportowe, częstochowscy mistrzowie Polski, Częstochowianie na Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy).
  Ośrodek  po niezbędnych końcowych pracach ( adaptacja podłogi w korytarzu) będzie dostępny dla mieszkańców Częstochowy  zainteresowanych sportem i nie tylko.  Dla młodzieży szkolnej  przewidziano sportowe  cykliczne warsztaty  historyczne. Niezbędne do realizacji tego zadania są laptop   w połączeniu z projektorem (prezentacje multimedialne, filmy historyczne). Laptop również będzie służył do archiwizacji dokumentacji historycznej.   KU AZS UJD w działalności statutowej realizuje zadanie dotyczące dbania o tradycje historyczną klubu oraz środowiska częstochowskiego i osób niepełnosprawnych (niesłyszących). Dzięki  wsparciu budżetu spełnią się marzenia pomysłodawców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 projektor3 500 zł
2 laptop 3 500 zł
Łącznie: 7 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

nie dotyczy

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ośrodek dokumentacji historii sportu częstochowskiego z uwzględnieniem AZS i tenisa stołowego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.