Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 315

315. Bezpiecznie do przedszkola - modernizacja chodnika


Lokalizacja

ul. Józefa Mireckiego 25A

Skrócony opis

Chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na drodze do przedszkola i nie tylko - znaczną część użytkowników stanowią osoby z wózkami dziecięcymi lub dzieci pieszo, na rowerkach czy hulajnogach, a także osoby starsze przyprowadzające dzieci do przedszkola. Obecny stan chodnika utrudnia przejście, a przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych jest niebezpieczny i niekomfortowy.

Opis zadania

Działania są konieczne ponieważ chodnik we wskazanym miejscu jest bardzo zniszczony, a jego modernizacja poprawiałby bezpieczeństwo i komfort dojścia do budynku przedszkola dla dzieci i ich opiekunów. Z chodnika korzystają również wszyscy mieszkańcy osiedla.
W obecnej chwili chodnik jest w złym stanie, posiada liczne nierówności, ubytki i niejednolite powierzchnie,  nawierzchnia w niektórych miejscach jest całkowicie zapadnięta. Przechodzenie w tym miejscu jest trudne, a w niektórych sytuacjach niebezpieczne szczególnie podczas opadów lub w okresie zimowym, gdy w zapadlinach jest lód. Przy deszczowej pogodzie chodnik zamienia się w ogromną kałużę, a zimą w lodowisko.
Chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na drodze do przedszkola  i nie tylko - znaczną część użytkowników stanowią osoby z wózkami dziecięcymi lub dzieci pieszo, na rowerkach czy hulajnogach, a także osoby starsze przyprowadzające dzieci do przedszkola. Obecny stan chodnika utrudnia przejazd takimi urządzeniami, a przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych jest niebezpieczny i mało komfortowy.

Podczas budowy parkingu przy ulicy Mireckiego Józefa 25 chodnik dodatkowo zniszczyły ciężkie sprzęty wykorzystywane podczas budowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont chodnika46 550 zł

Opis realizacji

przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Miejski Zarząd Dróg

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bezpiecznie do przedszkola - modernizacja chodnika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.