Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 332

332. Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Nie kupuj – adoptuj


Lokalizacja

ul. Gilowa 44/46, 45/47, 42-200 Częstochowa, Dzielnica - Zawodzie - Dąbie

Skrócony opis

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego stawiamy na zadania dot. poprawy jakości życia bezdomnych zwierząt w częstochowskim Schronisku oraz na aktywną promocję ich adopcji. Lepsze warunki bytowe procentują lepszą kondycją psów i kotów, zwiększając tym samym ich szanse adopcyjne, a nam ogromnie zależy, aby każde z przebywających w Schronisku zwierząt znalazło kochający i odpowiedzialny dom.

Opis zadania

Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant.
Dzięki głosom mieszkańców Częstochowy na przestrzeni ostatnich lat, możemy skutecznie zmieniać Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie w miejsce bardziej przyjazne i bezpieczne dla przebywających tam zwierząt, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego stawiamy na zadania mające na celu poprawę jakości życia bezdomnych zwierząt w częstochowskim Schronisku oraz na aktywną promocję ich adopcji. Doskonale wiemy, że lepsze warunki bytowe pozwalają na uniknięcie wielu problemów zdrowotnych, a tym samym na zachowanie lepszej kondycji psów i kotów, szczególnie tych starszych i bardziej narażonych na różnego rodzaju zachorowania, zwiększając też ich szanse na adopcje.
W ramach tegorocznego BO planujemy zakupić m.in.:
- żwirek bentonitowy dla kotów,
- drapaki dla kotów,
- karmę oraz probiotyki dla psów i kotów,
- preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt,
- weterynaryjne testy diagnostyczne dla zwierząt,
- ocieplone budy.
Dla wyżej wymienionych zakupów dokładne ilości i rodzaje określone zostaną w zapotrzebowaniu schroniska wynikającym z aktualnych potrzeb na dany czas.
Planujemy również zakupić:
- gadżety reklamowe promujące adopcję,
- profesjonalną sesje fotograficzne zwierząt czekających na adopcję,
- wykonanie kalendarzy promujących adopcję psów i kotów,
- kamizelki dla wolontariuszy,
- przeprowadzenie szkoleń,
- usługi groomerskie zapewniające profesjonalną pielęgnację dla psów.
Ponadto wykonać prace z zakresu między innymi: koszenia trawy, odkrzaczania, jak również inne prace pielęgnacyjne dot. terenów zielonych  schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie umożliwiające bezpieczne z nich korzystanie przez wolontariuszy i osoby adoptujące zwierzęta.
Uzasadnienie:
Na lepszą kondycję fizyczną u zwierząt ogromny wpływ ma zdrowa i zbilansowana dieta. Wielu podopiecznych Schroniska ze względu na podeszły wiek oraz problemy zdrowotne wymaga specjalistycznej diety. Dlatego też, tak ważny jest zakup specjalistycznej karmy i probiotyków. Pozyskane środki pozwolą też zagwarantować najlepszą ochronę przed pasożytami i chorobami odkleszczowymi. Ważnym elementem jest także odpowiednia higiena i pielęgnacja zwierząt. Zwierzęta zdrowe i zadbane mają większe szanse adopcyjne, dlatego chcemy zapewnić im profesjonalne zabiegi groomerskie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.
Obecnie do Schroniska trafia coraz więcej bezdomnych kotów, zakup dobrej jakości żwirku bentonitowego pomoże utrzymać odpowiednią higienę w boksach.
W myśl hasła: „Nie kupuj, adoptuj!” będziemy promowali odpowiedzialne adopcje, gdyż pragniemy, aby wszyscy podopieczni, a w tym najstarsi rezydenci Schroniska, znaleźli prawdziwe, kochające domy, w których strach przed wiekiem, chorobami czy też niepełnosprawnością nie będzie stanowił żadnej przeszkody. Zdjęcia, gadżety reklamowe, kalendarze, to potężne narzędzia do wspaniałej i skutecznej promocji adopcji. Akcje promocyjne cieszą się coraz większą popularnością, a dzięki możliwości poznania naszych zwierzaków wiele osób przekonuje się, że nie należy bać się adopcji zwierzęcia z naszego Schroniska. W tym celu, pragniemy również dalej porządkować tereny należące do Schroniska, aby móc na nich prowadzić nasze akcje promocyjne, np. dni otwarte, czy przeprowadzać w bezpiecznych warunkach spotkania zapoznawcze z psami.
Dziękujemy za każdy oddany głos!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Pomoc dla bezdomnych zwierząt z częstochowskiego Schroniska320 000 zł
2Promocja adopcji zwierząt z częstochowskiego Schroniska100 000 zł
3Porządkowanie i zagospodarowanie terenu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie70 000 zł
Łącznie: 490 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Realizacja zadania jest uzasadniona.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Nie kupuj – adoptuj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.