Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 360

360. Senior na górskich szlakach - cykl wyjazdów wypoczynkowo- krajoznawczych dla seniorów


Lokalizacja

Tatry Pieniny

Skrócony opis

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta Częstochowy  Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu 2  wyjazdów  trzydniowych dla osób 60+ . Wycieczki mają na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami, poznanie uroków polskich gór.   Wycieczki mają  mieć charakter krajoznawczy oraz wypoczynkowy.

Opis zadania

Liczba osób w podeszłym wieku na terenie Miasta Częstochowy  rośnie z roku na rok. Wydłużenie długości życia  stawia przed ludźmi zupełnie nowe wyzwania.  Postrzeganie osób starszych w społeczeństwie  często krzywdząco może wpływać na ich funkcjonowanie w grupach społecznych. Starość często  kojarzyć się może z bezradnością, niesprawnością, niezadowoleniem,  nieustannym pesymizmem. Postrzeganie osób starszych często zniekształcone przez stereotypy powoduje, że starość odbieramy jako stopniową utratę dotychczasowych możliwości człowieka, spadek siły fizycznej, ograniczenie sprawności ruchowej, wycofanie z dotychczasowych aktywności.  Celem projektu jest wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej i dążenie, by życie osób starszych  w Częstochowie  było komfortowe i aktywne  dla stale rosnącej grupy seniorów. Zadanie ma pokazać, że seniorzy wciąż mimo upływu lat mogą być aktywni i świetnie się przy tym bawić. Celem zaplanowanego  zadania jest podniesienie poziomu aktywności podejmowanej przez  seniorów z terenu Miasta Częstochowy oraz zachęcanie ich do otwarcia się na wciąż zmieniającą  rzeczywistość oraz nawiązywanie nowych znajomości. Zadanie  polegać będzie  na przygotowaniu oraz zrealizowaniu cyklu  2 wyjazdów  trzydniowych  dla 50  osób w wieku  60+.W celu poznania Polskich Gór tj: Tatry oraz Pieniny. Seniorzy w trakcie wyjazdów będą mieć możliwość poznania uroków przepięknych gór, oraz  innych atrakcji oferowanych przez zwiedzane miejscowości.  Wyjazdy odbyłyby się do Zakopanego oraz Niedzicy.  Program wycieczek przewiduje m.in  wjazd kolejką na Gubałówkę , Muzeum Tatrzańskie, Muzeum Oscypka, Krupówki, zwiedzanie  Zamku  w Niedzicy, Spływ Dunajcem, zwiedzanie  innych ciekawych atrakcji Zakopanego oraz Niedzicy i okolic miast. W czasie wyjazdów przewidziany jest czas wolny, zabawy integracyjne połączone z ogniskiem, a także biesiady przy góralskiej muzyce,  pełne wyżywienie tj śniadania, obiady oraz kolacje  i noclegi w pensjonatach .W drodze powrotnej zaplanowano  3  godzinny relaks w Termach Bukowina Tatrzańska.   Organizowane wyjazdy   mają  na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami z miasta. Zaplanowane działania  mają być również  formą relaksu oraz zadbania o zdrowie, kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do rozmaitych form  aktywności społecznej oraz fizycznej  przez seniorów może tworzyć relacje międzypokoleniowe i tworzyć trwałe przyjaźnie i zachęcać osoby starsze do podejmowania wciąż nowych aktywności jak również przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego.  Zadanie jest dedykowane dla 50 osób mieszkańców Miasta Częstochowy w wieku 60+  i polegać będzie na  zapewnieniu  beneficjentom  zadania formy rozrywki oraz stworzenie możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego. Wszystkie zaplanowane w ramach zadania działania są przykładami pozytywnego oddziaływania, przemawiają za tym, że realizacja zadania przyniesie wiele korzyści dla beneficjentów Przewidziane w projekcie  wyjazdy, integracja,  wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy w społeczeństwie, które zobaczy,że senior tez może być podróżnikiem, dobrze się bawić i otwierać się na otaczający  świat. Sfinansowanie zadania umożliwi wszystkim seniorom równy dostęp do interesujących form aktywności tj: wyjazdu wypoczynkowo- krajoznawczego .Beneficjentami zadania będą seniorzy z Miasta Częstochowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Transport na dwa wyjazdy, noclegi z wyżywieniem, bilety wstępów ( muzea, zamek, termy, spływ, kolejka itp)80 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania III kwartał 2024. Koszt realizacji zadania 80.000 zł, środki przeznaczone na organizację 2 trzydniowych wyjazdów w góry dla 50 osób. Koszt wyjazdu obejmuje nocleg, transport, wyżywienie, bilety wstępu.
Koszt realizacji zadania wysoki w stosunku do liczby osób objętych wsparciem i okresu realizacji zadania (6 dni wsparcia).
Zadanie możliwe do realizacji przez podmiot ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Senior na górskich szlakach - cykl wyjazdów wypoczynkowo- krajoznawczych dla seniorów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.