Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 394

394. Wyposażenie MPI 43 w urządzenia multimedialne


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43 w Częstochowie
ul. Czecha 17
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Zakup i montaż: 2 monitorów interaktywnych, 4 laptopów, 3 robotów Dash, 3 tabletów, 3 Pociągów Intelino Starter Pack, wraz z akcesoriami, 2 drukarek, 1 programu logopedycznego, 1 programu Autyzm. Powyższe narzędzia łączą funkcje edukacyjne z zabawą i tym samym zachęcają do nauki i pracy. Zakup urządzeń multimedialnych będzie realizowany w placówce na zasadach ogólnodostępności.

Opis zadania

Wykorzystanie urządzeń multimedialnych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, a także z dzieckiem z niepełnosprawnością, stwarza wiele możliwości w zakresie oddziaływań wychowawczych. Praca z komputerem, tabletem, smartfonem, czy innymi urządzeniami multimedialnymi posiada wiele zalet:
• wyrabia nawyk koncentracji uwagi, kształtuje właściwe postawy koleżeńskie,
• wdraża do dokładności i cierpliwości podczas wykonywania zadań,
• rozbudza zainteresowania i działalność poznawczą oraz aktywność twórczą,
• wdraża do samokształcenia i samokontroli,
• kształtuje poczucie odpowiedzialności za własną pracę.
Zakup 2 monitorów interaktywnych, 4 laptopów wraz z oprogramowaniem, 3 robotów edukacyjnych, 3 tabletów, 3 pociągów edukacyjnych Intelino wraz z akcesoriami, 2 drukarek, 1 programu logopedycznego, 1 programu Autyzm, a także zamontowanie oraz zainstalowanie przez wykwalifikowaną firmę wymienionych sprzętów w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43.
Monitor interaktywny jest nowoczesnym narzędziem dydaktycznym, które pozwala uatrakcyjnić zajęcia i tym samym sprawić dzieciom wiele radości i satysfakcji. Wykorzystanie monitora interaktywnego sprawia, że dzieci są bardziej skoncentrowane i kreatywne, lepiej współpracują z nauczycielem i innymi dziećmi a ich motywacja do nauki staje się większa. Za pomocą urządzeń można pracować z dziećmi w sposób nowoczesny. Robot Dash oraz pociąg Intelino są narzędziami edukacyjnymi, służą nauce kodowania, programowania. Urządzeniami kieruje się za pomocą intuicyjnych, graficznych aplikacji, które dziecko obsłuży z tabletu. Poprzez zabawę z robotem/pociągiem dziecko uczy się m.in. tworzenia zdarzeń, algorytmów, budowania sekwencji i pętli. Drukarki wspomogą drukowanie kart pracy z urządzeń multimedialnych. Program logopedyczny to obszerny zasób multimedialny, obejmujący następujące zakresy m.in. głoski szumiące, głoski szeregu syczącego. Program Autyzm zawiera ćwiczenia interaktywne, daje możliwość rozwijania sprawności komunikacyjnej i pragmatycznego użycia języka. Zawiera ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów takich jak: emocje, gesty, homonimy, synonimy, proste wyrażenia frazeologiczne. Dzielnica „Północ” jest dzielnicą w której mieszka dużo młodych małżeństw posiadających dzieci. Niewiele rodzin w swoich zasobach domowych posiada profesjonalny sprzęt multimedialny, z którego dzieci mogą korzystać. Dlatego zakup 2 monitorów interaktywnych, 4 laptopów wraz z oprogramowaniem, 3 robotów edukacyjnych, 3 tabletów, 3 pociągów edukacyjnych Intelino wraz z akcesoriami, 2 drukarek, 1 programu logopedycznego, 1 programu Autyzm, pozwoli na uatrakcyjnienie pracy z dzieckiem, a także na przygotowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w świecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny: 2 szt.25 365,53 zł
2Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 iS: 4 szt.15 599,60 zł
3Robot Dash: 3 szt.4 199,70 zł
4Tablet Samsung T225 TAB A7 Lite 8: 3 szt.3 297 zł
5Pociąg Intelino Starter Pack: 3 szt.2 099,70 zł
6Pociąg Intelino Zestaw torów: 3 szt.569,70 zł
7Pociąg Intelino Zestaw torów krótkich: 3 szt.269,70 zł
8Pociąg Intelino Zestaw torów drewnianych: 3 szt.269,70 zł
9Pociąg Intelino Zestaw tuneli: 3 szt.269,70 zł
10Intelino zestaw dodatkowych elementów: 3 szt.449,70 zł
11Pociąg Intelino Zestaw mostów: 3 szt.449,70 zł
12Drukarka Epson Eco Tank: 2 szt.2 400 zł
13Program zajęcia logopedyczne cz.I mTalent1 950 zł
14Program mTalent Autyzm2 810,27 zł
15Montaż i instalacja oprogramowania0 zł
Łącznie: 60 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wyposażenie MPI 43 w urządzenia multimedialne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.