Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 398

398. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 41 w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Powstańców 9/11
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie zakłada budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 41  w dzielnicy Strado,. Powstałoby bezpieczne, cudowne miejsce z pięknymi domkami, hustawkami, karuzelami dla całych rodzin.

Opis zadania

Wybudowanie ogólnodostępnego, bezpiecznego placu zabaw, wyposażonego w bujak sprężynowy, huśtawki "bocianie gniazdo" i ważka, piaskownicę, karuzelę, sklepik z liczydłami i grą "kółko i krzyżyk". Główną atrakcją byłby zestaw zabawowy, składający się z dwóch wież, kładki, dwóch zjeżdżalni, rury i niskiej ścianki wspinaczkowej.To piękne, kolorowe miejsce zintegruje dzieci a dzięki tablicy braille'a - również te ze szczególnymi potrzebami i ich rodziców. Projekt otworzy lokalną społeczność na różne inicjatywy, pozwoli kształtować prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych, rozwinie je i umożliwi wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja ta podniesie atrakcyjność naszej dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zestaw zabawowy (2 wieże, 2 zjeżdzalnie, kładka, rura, ścianka wspinaczkowa)38 130 zł
2Huśtawka "bocianie gniazdo"5 670 zł
3Huśtawka ważka2 280 zł
4Karuzela tarczowa z siedzeniami6 650 zł
5Bujak sprężynowy1 710 zł
6Sklepik lux3 820 zł
7Tablica braille'a2 100 zł
8Piaskownica kotek3 820 zł
9Nawierzchnia pod urządzenia zabawowe - obrzeża piankowe = piasek33 500 zł
10Dokumentacja12 000 zł
Łącznie: 109 680 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000 zł.

Opis realizacji

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania,przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na realizację oraz przekazano plac budowy Wykonawcy.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 41 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.