Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 409

409. Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Broniewskiego 18
42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców to priorytet każdej placówki oświatowej. Miejskie Przedszkole nr 12 zatrudnia w tym celu wykwalifikowanych specjalistów. Problemem jednak jest brak właściwych warunków do ich pracy. Odpowiednio przygotowany gabinet oraz pomoce dydaktyczne umożliwią sprawne realizowanie zadań na najwyższym poziomie. Dzieci zasługują na najlepsze.

Opis zadania

Inicjatywa remontu i wyposażenia w profesjonalny sprzęt i pomoce terapeutyczne gabinetu terapeutycznego – służące do wsparcia dziecka na wszystkich płaszczyznach rozwoju, ma na celu wesprzeć rodziców w rozwoju swoich dzieci. W ostatnich latach coraz więcej dzieci wykazuje zaburzenia mowy lub/i nieharmonijny rozwój psychoruchowy. Częściowo związane jest to z czynnikami fizjologicznymi, ale również z brakiem ruchu i spędzaniem dużej ilości czasu w domu przed telewizorem, smartfonem i komputerem. Rodzice nie mają wystarczającej wiedzy oraz możliwości do skorzystania z profesjonalnego sprzętu i pomocy do usprawniania narządów mowy czy układów sensorycznych, a wiek przedszkolny jest najważniejszym okresem w rozwoju dzieci. Zapewnienie im możliwości ćwiczeń i stymulacji wielozmysłowej, pomoże w pełni wykorzystać ich potencjał  i zapobiegnie w przyszłości wielu trudnościom.
Gabinet da też możliwość rodzicom do spotkań ze specjalistami czyli skorzystania w bezpiecznej atmosferze z porad i sugestii specjalistów: psychologa przedszkolnego, logopedy, pedagoga specjalnego czy terapeuty pedagogicznego. Po godzinach pracy przedszkola w wyznaczone dni gabinet oraz specjaliści będą również dostępni dla rodziców i dzieci niebędących członkami społeczności przedszkolnej, ale będących mieszkańcami dzielnicy. Dzięki przebudowie dostęp do pomieszczenia (wejście od zewnątrz budynku) będą miały osoby z niepełnosprawnością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt przebudowy pomieszczenia, pozwolenia5 000 zł
2Remont pomieszczenia (wyburzenie ścianek, wymiana i wstawienie dodatkowego okna, wymiana i wstawienie dodatkowych drzwi, rolety przeciwwłamaniowe, wymiana podłogi, gipsowanie, malowanie itp.)50 000 zł
3Wyposażenie - meble20 000 zł
4Komputer, programy edukacyjne 10 000 zł
5Pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci, pomoce logopedyczne, pomoce psychologiczne20 000 zł
6Dodatkowe koszty - transport, montaż5 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe wydatki. Remont gabinetu.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.