Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 412

412. Centrum multimedialno - edukacyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa, Dzielnica "Północ"

Skrócony opis

Inicjatywa, której celem jest stworzenie miejsca w dzielnicy będącego przestrzenią nowoczesnych technologii edukacyjnych, płaszczyzną współpracy międzypokoleniowej.

Opis zadania

Centrum multimedialno - edukacyjne to inicjatywa polegająca na utworzeniu miejsca w dzielnicy "Północ", które stanie się przestrzenią nowoczesnych technologii edukacyjnych. Uczniowie, pracownicy oraz mieszkańcy osiedla w różnym wieku będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej, w tym językowej i informatycznej. Seniorzy mogący podlegać wykluczeniu informatycznemu oraz osoby zainteresowane nauką języków obcych będą mieli dostęp do nowoczesnej technologii. Nauczyciele i młodzież klas starszych przekażą swoją wiedzę oraz umiejętności informatyczne i językowe zainteresowanym rodzicom i seniorom.
Centrum multimedialno - edukacyjne wesprze działania obywatelskie, zintegruje społeczność lokalną, poprawi komunikację międzypokoleniową.
Przekazane treści z różnych dziedzin nauki pozwolą zwiększyć wiedzę mieszkańców dzięki wyposażeniu centrum w nowoczesny sprzęt i odpowiedniemu oprogramowaniu edukacyjnemu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Jednostka centralna systemu pracowni językowej Interaktin 16 stanowisk9 200 zł
2Program do zarządzania klasopracownią z komputera2 000 zł
3Słuchawki Standard BL-888 z mikrofonem 25 szt.4 925 zł
4Okablowanie systemowe3 600 zł
5Głośnik do zabudowy w biurku nauczyciela w wzmacniaczem 2 szt.246 zł
6Biurko nauczycielkie 1 szt.1 540 zł
7Monitor dotykowy 21,5" Full HD zintegrowany z blatem biurka nauczyciela 1 szt.2 300 zł
8Stolik terminalowy 2 osobowy 12 szt.7 320 zł
9Krzesło szkolne CLASSIC 24 szt.5 448 zł
10Krzesło obrotowe 1 szt.550 zł
11Komputer stacjonarny do pracowni 1 szt.3 390 zł
12Laptop Acer TMP215-41 15.6"/3PRO5450U/8GB/256SSD/Win 10 Pro Edu 24 szt.68 400 zł
13Myszka przewodowa 24 szt.1 200 zł
14Monitor interaktywny 65" 1 szt.8 041 zł
15Xiaomi Alot Router AC2350 1 szt.200 zł
16Dostawa + montaż1 000 zł
17Wymiana podłogi 20 000 zł
18Wymiana oświetlenia 2 000 zł
19Remont sali (zakup farby, gipsowanie, malowanie, usługi hydrauliczne)3 500 zł
20Wymiana drzwi do sali edukacjnej3 000 zł
21Doprowadzenie internetu - instalacja światłowodu5 000 zł
22Żaluzje 4 000 zł
Łącznie: 165 860 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Centrum multimedialno - edukacyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.