Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 418

418. Budowa boiska sportowego dla dzielnicy STRADOM


Lokalizacja

Sabinowska 11/23

Skrócony opis

Prosimy o zwrócenie uwagi na potrzebę realizacji naszego projektu budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w rejonie ul. Sabinowskiej 11/23 w Częstochowie.  Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przeznaczonej do gry w piłkę nożną.

Opis zadania

Zrealizowanie tej inwestycji będzie miało na celu:
• wszechstronny rozwój psychomotoryczny młodego pokolenia
• przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży
• wzmocnienie więzi wśród mieszkańców, ich integrację oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowej.
Inwestycja przyniesie korzyści społeczne, zaspokoi potrzeby rekreacyjno – sportowe i
kulturalne mieszkańców dzielnicy, poprawi jakość życia poprzez stworzenie warunków do
uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu, a tym samym przyczyni się do poprawy
ich zdrowia. Realizacja przedsięwzięcia sprzyja wyrównywaniu szans rozwoju dzieci i
młodzieży z terenów poza ścisłym centrum i podniesie standard usług kulturalnych poprzez organizację
imprez integrujących mieszkańców na tym terenie oraz poprawi wizerunek dzielnicy.
Wartością dodaną projektu jest usytuowanie go w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 21 co pozwoli na uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych przez młodzież w trakcie trwania zajęć dydaktycznych oraz będzie sprzyjała poszerzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych o nowe dyscypliny sportu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Korytowanie na głębokość 40 cm14 000 zł
2Wywóz urobku55 000 zł
3Profilowanie i zagęszczanie podłoża7 000 zł
4Warstwa odsączająca śr 10 cm60 000 zł
5Geowłóknina38 000 zł
6Obrzeża betonowe 30x814 000 zł
7Kruszywo łamane 31,5-63 mm; 15 cm137 900 zł
8Kruszywo łamane 0-31,5 mm; 10 cm100 000 zł
9Miał kamienny 0-4 mm; 3 cm40 000 zł
10Trawa syntetyczna320 000 zł
Łącznie: 785 900 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział IZ. Zgoda dzierżawcy.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa boiska sportowego dla dzielnicy STRADOM

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.