Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 421

421. Zakup książek i doposażenia dla bibliotek w Śródmieściu.


Lokalizacja

Aleja Najświętszej Maryi Panny 22; Aleja Kościuszki 4; ul. Nowowiejskiego 15

Skrócony opis

Skrócony opis
Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom Częstochowy dostępu do nowości wydawniczych, w tym zbiorów dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, oraz doposażenie bibliotek w niezbędny
sprzęt i meble dla czytelników..

Opis zadania

Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży, Muzoteka oraz Filia nr 9 usytuowane są w bardzo dogodnych lokalizacjach w centrum Częstochowy i są ważnymi ośrodkami życia kulturalnego całego miasta.
Wszystkie usługi biblioteczne, jak również działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona przez pracowników bibliotek, są dostępne nieodpłatnie i cieszą się ogromnym powodzeniem.
W ramach zadania planowany jest zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków (szczególnie potrzebnych dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku), dostęp do e-bibliotek, a także zbiorów muzycznych dla częstochowskiej Muzoteki (płyt analogowych, CD z nagraniami dźwiękowymi i nut).
Zakup zbiorów konsultowany jest z mieszkańcami, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje za pośrednictwem formularza internetowego lub bezpośrednio u bibliotekarek.
Niezbędne jest też wyposażenie biblioteki w nowoczesne i funkcjonalne meble. W Czytelni Głównej należy wymienić krzesła na estetyczne i funkcjonalne, a także oświetlenie na stolikach. Potrzebne  są  także specjalistyczne regały na czasopisma i częściowe zabezpieczenie podłogi. Konieczna jest również wymiana mebli, w których przechowywane są zbiory poświęcone Częstochowie w czytelni  regionalnej (CZENSTOCHOVIANA), która jest rodzajem strażnika dziedzictwa regionalnego.
W tym miejscu zbiera się, przechowuje i opracowuje wszystkie książki, czasopisma oraz inne dokumenty dotyczące Częstochowy i jej okolic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup zróżnicowanych zbiorów bibliotecznych210 000 zł
2zakup doposażenia168 550 zł
Łącznie: 378 550 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

zakup zbiorów - w realizacji; zakup doposażenia - w realizacji

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury i Sportu

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup książek i doposażenia dla bibliotek w Śródmieściu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.