Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 422

422. Toalety przyjazne dzieciom , bezpieczeństwo + higiena = zdrowie


Lokalizacja

42-207 Częstochowa
ul. Witkiewicza 4

Skrócony opis

Projekt dotyczy generalnego remontu dwóch łazienek przedszkolnych na piętrze budynku.

Opis zadania

Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 4 im, J. Brzechwy zgłasza zadanie dzielnicowe dotyczące modernizacji toalet w grupach przedszkolnych dzieci 3 i 4 letnich .
Stworzenie nowoczesnych i wygodnych łazienek dla dzieci w celu podwyższenia standardów i stworzenia higienicznych i bezpiecznych warunków. Całokształt pomieszczeń w nowej odsłonie będzie dostosowany do wieku, płci oraz potrzeb użytkowników.
Projekt dotyczy generalnego remontu dwóch łazienek przedszkolnych na piętrze w budynku przedszkola. Wszystkie stare elementy w obecnych łazienkach zostaną usunięte. Remont obejmie ściany, podłogi, sufity, drzwi, instalację elektryczne, hydrauliczne i wentylacyjne oraz urządzenia i akcesoria sanitarne. Całokształt pomieszczeń w nowej odsłonie będzie dostosowany do wieku oraz potrzeb użytkowników.
Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Łazienki są dostępne dla dzieci 3 i 4 letnich w godzinach od 6.00-17.00. Łazienki w przedszkolu nie były remontowane od ponad 60 lat. Są więc stare i bardzo zniszczone wskutek długoletniej eksploatacji. Dzieci korzystające z tych miejsc, mają utrudniony dostęp do realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych. Kafelki odpadają prawie na całej powierzchni ścian. Skuwane sukcesywnie, by spadające nie zrobiły nikomu krzywdy, szpecą wygląd łazienek. Rury kanalizacyjne powinny zostać wymienione, w związku z niedrożnością kanalizacji i wydobywaniem się nieprzyjemnych zapachów. Umywalki są zniszczone, a niektóre obtłuczone. Armatura, mimo napraw, przecieka. Kabiny toaletowe są zniszczone i wyglądają bardzo nieestetycznie. Stan łazienek w przedszkolu pogarsza się nadal każdego dnia. Dzieci nie lubią i nie chcą z nich korzystać, mimo że o łazienki bardzo rzetelnie dbają panie sprzątaczki i przeprowadza się w nich drobne naprawy w miarę możliwości finansowych przedszkola. W związku z powyższym planujemy, w ramach niniejszego projektu, kompleksowe przekształcenie ich w nowoczesne, higieniczne łazienki dla "dużych" i "małych". Nowoczesne, estetyczne łazienki przyczynią się do podwyższenia dbałości wśród dzieci o higienę osobistą, częstsze mycie rąk, kulturalne korzystanie z toalet.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Materiały budowlane 70 000 zł
2Urządzenia i akcesoria sanitarne 40 000 zł
3Usługi45 000 zł
Łącznie: 155 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zapoznanie z ofertą.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Toalety przyjazne dzieciom , bezpieczeństwo + higiena = zdrowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.