Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 423

423. Bulwary przy Warcie


Lokalizacja

Częstochowa, od bulwaru przy pomniku Chrystusa do mostu nad Warta na ulicy Mirowskiej.

Skrócony opis

Celem zadania byłoby stworzenie bulwarów wzdłuż Warty na wzór innych polskich miast. Bulwary są doskonałym miejscem na spacery i przejażdżki rowerowe oraz idealne na spotkania ze znajomymi na świeżym powietrzu. Można również  postawić miejsce na foodtrucki czy siłownie plenerowe / parki do streetworkoutu. Mogłyby również usprawnić i umilić piesze i rowerowe przemieszczanie się przez miasto.

Opis zadania

W Częstochowie brakuje miejsc na spacery i spędzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłym okresie. I nie tylko w ciepłym, w Częstochowie brakuje ciekawych miejsc i wydarzeń, i między innymi przez to się wyludnia. Bulwary z prawdziwego zdarzenia, takie jak w innych miastach byłyby doskonałym miejscem na spędzanie czasu z rodziną, znajomymi czy na samotne spacery. Dodatkowo, mogłyby usprawnić piesze i rowerowe przemieszczanie się przez miasto i sprawić, że byłoby to dużo przyjemniejsze. Wskaźnik otyłości w Polsce jest wysoki więc taka forma aktywności jest jak najbardziej wskazana. Czas podróży też mógłby się znacząco skrócić, a korki w Częstochowie również występują, szczególnie w ostatnim czasie. Można by również stworzyć miejsce na foodtrucki czy małe restaruacje oraz miejsca aktywnego wypoczynku jak siłownie plenerowe lub parki do streetworkout czy nawet place zabaw dla dzieci.
Takie bulwary również podniosłyby atrakcyjność miasta pod względem wizualnym co również jest ważne dla społeczeństwa, nie ma nic przyjemnego w patrzeniu na zaniedbane brzegi rzeki (lub zarośnięte trawniki w centrum miasta...)

Lokalizacja dla bulwarów, którą proponuję zaczynałaby się w okolicach hotelu Scout i mostu obok, następnie Warta się rozwidla dlatego na początek proponowałbym odcinek biegnący obok pomnika Jezusa, oczyszczalni ścieków przez Galerię Jurajską, kończąc na rozwidleniu przy moście na Krakowskiej niedaleko stadionu Victorii, gdzie rzeka rozwidla się na Stradomkę (jeśli koszty byłyby zbyt duże można na razie skrócić je do mostu za galerią - Księdza Wórblewskiego). Tym samym chociaż centrum miasta miałoby bulwary z prawdziwego zdarzenia, w przyszłych latach można by pociągnąć je dalej i stworzyć je również przy rozwidleniu Warty na Zawodziu obok stadionu.

Bulwary powinny być obustronne, ładnie wykończone, wyposażone w ścieżkę dla pieszych i ścieżkę rowerową, ławki co jakiś czas oraz rzadziej miejsca ławka + stół. W okolicach Galerii Jurajskiej, niegłupim pomysłem byłoby stworzenie miejsca na foodtrucki lub małe restauracje, w okolicach hotelu Ibis - Park Narutowicza również jest trochę miejsca na takie rzeczy. W tych miejscach można również pomyśleć o place zabaw, siłownie plenerowe i place streetowrkoutu.

Proszę zobaczyć jak przebiega rzeka Warta przez Częstochowę, stworzenie bulwarów naprawdę znacząco przyspieszyłoby piesze i rowerowe przemieszczanie się przez miasto, a patrząc na miasta jak Kraków czy Warszawa (wiadomo to inna skala) pokazują, że bulwary są chętnie odwiedzane przez każdego, aspekt prezencji i zmiany estetycznej wizerunku rzeki Warta jest równie ważny. Jeszcze raz podkreślam jak ważne są takie rzeczy dla mieszkańców miasta, w Częstochowie nie ma wiele miejsc do ciekawego spędzania czasu, dlatego tez Częstochowa nie jest dla innych atrakcyjnym miastem do życia, potrzeba zmian, a bulwary mogą być pierwszym krokiem do czegoś większego.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

150000

Za zgoda Wnioskodawcy ograniczono zakres realizacji zadania do odcinka pomiędzy pomnikiem Chrystusa a mostem na ul. Mirowskiej

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bulwary przy Warcie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.