Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 449

449. Plac zabaw Aleja Brzozowa


Lokalizacja

Łowicka 9 Częstochowa 42-221

Skrócony opis

Plac zabaw dla najmłodszych i miejsce do rekreacji dla rodziców przy Aleji Brzozowej.
Każdy mieszkaniec marzy o placu zabaw w swojej okolicy i ten projekt wychodzi na przeciw temu oczekiwaniu. Okolica się rozwija a tego typu urządzonej i ogolnodostępnej przestrzeni dla dzieci i rodziców brakuje. Razem stwórzmy piękne miesjce do rozwoju i odpoczynku.

Opis zadania

Zadanie polegające na wybudowaniu nowoczesnego placu zabaw dla dzieci. Aleja Brzozowa jest bardzo atrakcyjnym miejscem, które przyciąga wielu spacerowiczów. Przychodzą tu rodziny z małymi dziećmi, dla których plac zabaw byłby prawdziwym rajem.
Place zabaw cieszą się ogromną popularnością. Od lat, niezmiennie każde dziecko uwielbia tą formę rozrywki na świeżym powietrzu. W miastach brakuje takich miejsc do zabawy, a dzieci nie mają się gdzie bawić. Plac zabaw umożliwia bezpieczny i harmonijny rozwój na świeżym powietrzu. Plac zabaw jest to jeden z najważniejszych krajobrazów, z którymi styka się dziecko żyjące w mieście. Ta przestrzeń jest szczególnie istotna w rozwoju dziecka, gdyż badania wskazują, iż dzieci w wieku przedszkolnym aż 80% aktywnego czasu przeznaczają na interakcje ze środowiskiem fizycznym. To właśnie tutaj – na placu zabaw – kształtują się podstawowe kompetencje społeczne począwszy od komunikacji, a skończywszy na nauce kreatywności. Plac zabaw często jest pierwszym miejscem, w którym zachodzi proces komunikacji z „obcym” (innym bawiącym się dzieckiem). To także miejsce, które powinno sprzyjać nauce tolerancji (np. dla osób niepełnosprawnych, dzieci innych narodowości czy o innym statusie społecznym). Głównym celem projektu jest stworzenie przy Aleji Brzozowej bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwać się od telewizorów, komputerów i bezpiecznie oraz aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Planowana inwestycja uatrakcyjni przestrzeń  oraz przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji społeczeństwa. Stworzone miejsce będziemy miało na celu budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich.

Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Dokumentacja projektowa placu zabaw12 100 zł
2Nawierzchnia syntetyczna bezspoinowa5 000 zł
3Huśtawka podwójna5 040 zł
4montaż urządzeń - Wielofunkcyjne urządzenie zabawowe70 000 zł
5Ławka (zakup + montaż) z oparciem 3 sztuki5 100 zł
6Bujak sprężynowy pojedynczy szt. 24 000 zł
7Kosz na śmieci (zakup + montaż 2 sztuki2 200 zł
8piaskownica 5 000 zł
9Kosz na śmieci (zakup + montaż 2 sztuki17 500 zł
103 x Leżak miejski (zakup + montaż)12 000 zł
Łącznie: 137 940 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

7500

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Plac zabaw Aleja Brzozowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.