Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 456

456. Biblioteczka Przedszkolaka w Miejskim Przedszkolu nr.27 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr.27 w Częstochowie ul.Krasińskiego 1

Skrócony opis

Zadanie będzie polegało na przystosowaniu pomieszczenia w Miejskim Przedszkolu nr.27 w Częstochowie w „Biblioteczkę Przedszkolaka”,  poprzez wyposażenie pomieszczenia w meble, książki ,audiobooki  i komputer z licencjonowanym oprogramowaniem bibliotecznym wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Opis zadania

Dzieci od najmłodszych lat powinny mieć dostęp do jak największej ilości książek, gdyż czytając dzieciom, rozwijamy ich prawidłową wymowę , wyobraźnię oraz  wiedzę o otaczającym świecie.
Zadanie będzie polegało na przystosowanie pomieszczenia w Miejskim Przedszkolu nr.27 w Częstochowie w „Biblioteczkę Przedszkolaka”, poprzez wyposażenie pomieszczenia w meble, książki ,audiobooki  i komputer z licencjonowanym oprogramowaniem bibliotecznym wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

  Każde dziecko będzie mogło osobiście wraz z rodzicami wybrać książeczkę, która mu się podoba i wypożyczyć na 3 tygodnie do domu. W ten sposób będziemy uczyć wypożyczania, ale też odpowiedzialności za wypożyczoną książeczkę. Wychowanie przez czytanie bardzo pozytywnie wpływa na przyszłą naukę w szkole.  
Książeczki i audiobooki będą skierowane dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
Dostęp do książeczek i audiobooków będzie miało każde dziecko uczęszczające do przedszkola jak i jego opiekun.
Dyrekcja Miejskiego Przedszkola nr.27 w Częstochowie wyznaczy pomieszczenie, w którym będzie znajdować się ”Biblioteczka Przedszkolaka” i ustali godziny, w których będzie można od poniedziałku do piątku wypożyczać książeczki i audiobooki.

Zadanie”Biblioteczka Przedszkolaka”  w Przedszkolu Miejskim nr.27 w Częstochowie ma na celu zwiększenie dostępności książek dla najmłodszych i zachętę dla rodziców, aby czytali swoim małym pociechom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek , audiobooków ,tablic edukacyjnych. 8 000 zł
2Zakup mebli (biurko, regały na książki, stoliki i krzesła ). 7 000 zł
3Zakup sprzętu multimedialnego (komputer, oprogramowanie ,urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor ). 10 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Biblioteczka Przedszkolaka w Miejskim Przedszkolu nr.27 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.