Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 458

458. Doposażenie OSP Częstochowa Gnaszyn


Lokalizacja

42-280 Częstochowa, ul. Festynowa 38

Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn.

Opis zadania

Zadanie nr. 458 ma na celu zwiększenie potencjału jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn poprzez zakup niezbędnego sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych oraz umundurowania koszarowego i wyjściowego. Wnioskowany sprzęt pozwoli doposażyć jednostkę w wyposażenie do działań gaśniczych oraz z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego, zgodnie z normatywem jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Corocznie odnotowujemy ponad 150 rozmaitych interwencji związanych m.in. z wypadkami drogowymi, pożarami czy innymi miejscowymi zagrożeniami, dlatego wnioskujemy o sprzęt, który może przyczynić się do poszerzenia naszych możliwości podczas wspomnianych zdarzeń. Natomiast zakup umundurowania pozwoli naszym druhom godnie reprezentować jednostkę podczas zabezpieczeń imprez masowych, imprez, uroczystości czy świąt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zestaw pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych. W skład zestawu wchodzą: 2x pneumatyczna poduszka wysokociśnieniowa o maksymalnej sile podnoszenia minimum 12 ton każda oraz ciśnieniu roboczym 8 bar, 1x reduktor butlowy 200/300 bar, 1x sterownik podwójny w obudowie z podświetleniem i 2x wąż napełniający o długości minimum 5 metrów.12 500 zł
2Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego będącego na wyposażeniu jednostki (Lukas SP 555). W skład zestawu wchodzą: 2x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi oraz 2x łańcuch do ciągnięcia o długości 2 metrów.5 000 zł
3Zestaw osłon na ostre krawędzie. W skład zestawu wchodzą: 6x osłona ostrych krawędzi na słupki oraz 1x torba transportowa. Pokrowce wykonane z materiału odpornego na ścieranie się.700 zł
4Mata ochronna na osobę poszkodowaną - ochrania osobę uwięzioną w samochodzie podczas akcji ratowniczej przed odłamkami szkła, metalu, płynów eksploatacyjnych pojazdów, wodą, piaskiem i pyłami. Mata ochronna wykonana z materiału odpornego na ścieranie. 400 zł
5Mata narzędziowa o wymiarach ok. 2 x 2,5m. Mata wykonana z materiału wodoodpornego, zmywalnego oraz odpornego na zużycie. 400 zł
6Zestaw TRIAGE składający się z: 1x torba, 15x opaska odblaskowa w kolorze czerwonym, 15x opaska odblaskowa w kolorze żółtym, 15x opaska odblaskowa w kolorze zielonym, 5x opaska odblaskowa w kolorze białym z szachownicą, 2x karta zbiorcza po 25 poszkodowanych każda, 1x wodoodporny niezmywalny marker, 1x maska twarzowa, 15x para rękawiczek nitrylowych, 1x latarka czołowa, 1x światło chemiczne, 1x staza taktyczna, 5x opatrunek indywidualny typu A (pyłoszczelny), 1x nożyczki ratownicze.620 zł
7Kamizelka KED przeznaczona do ewakuacji osoby poszkodowanej po wypadku. Wykonana z łatwo zmywalnego materiału. 680 zł
8Zestaw drabin nasadkowych wykonanych z lekkiego metalu. W skład zestawu wchodzą: 1x część dolna (A) o długości ok. 2,7 m, 9 szczebli, waga ok. 9 kg, 3x część górna (B) o długości ok 2,7 m, 7 szczebli, waga ok. 9,8 kg oraz 1x część wpuszczana jako uzupełnienie 7-mio szczeblowej części górnej (B) z 2 szczeblami i wadze ok.3 kg. Drabiny muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP.6 400 zł
9Prądownica wodno - pianowa z zaworem ślizgowym wykonanym ze stali nierdzewnej. Nastawy przepływu 100/200/300/400/500 l/min, nasada wejścia 52 mm STORZ, połączenie obrotowe 360º, obrotowa turbinka ze stali nierdzewnej na pyszczku prądownicy, górna dźwignia zaworu i uchwyt pistoletowy, regulacja wielozakresowa, ciśnienie robocze 6 bar, waga ok 2,4 kg. Prądownica odporna na korozję. Prądownica musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP.4 600 zł
10Szlifierka bezszczotkowa akumulatorowa o średnicy tarczy 125 mm, współpracująca z akumulatorami o napięciu 18V będącymi na wyposażeniu jednostki (Ryobi seria ONE+). Ze szlifierką dołączone są: osłona tarczy, rękojeść oraz tarcza 125 mm.600 zł
11Ładowarka samochodowa do akumulatorów o napięciu 18V będących na wyposażeniu jednostki (Ryobi seria ONE+). Ładowarka musi posiadać: wtyk zapalniczki 12V oraz diody informujące o stanie ładowanego akumulatora.230 zł
12Sygnalizator bezruchu - ochrona obudowy IP67, alarm główny 95 dB z odległości 3 m, wyposażony w alarm wstępny i główny, zasilany bateryjnie. Sygnalizator bezruchu musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz dopuszczenie ATEX.1 000 zł
134x komplet umundurowania koszarowego 3-częściowego. W skład kompletu wchodzą: spodnie, bluza oraz czapka z logiem OSP (ognik). Każde ubranie wykonane z tkaniny RIBSTOP. Rozmiary zostaną podane w trakcie realizacji zadania.1 520 zł
1410x mundur wyjściowy OSP składający się ze spodni oraz marynarki. Mundury wykonane z tkaniny gabardyna, kolor ciemny granat. Rozmiary zostaną podane w trakcie realizacji zadania.9 000 zł
1515x czapka rogatywka OSP z okutym daszkiem: 2x czapka z dwoma galonami i krzyżakiem (zarząd powiatowy/wojewódzki), 6x czapka z jednym galonem (zarząd OSP), 7x czapka bez galonów i krzyżaka. Rozmiary zostaną podane w trakcie realizacji zadania.3 000 zł
Łącznie: 46 650 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

ok. 600 zł

Projekt zadania nr 458 pod nazwą „Doposażenie OSP Częstochowa Gnaszyn” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen asortymentu, którego zakup przewiduje realizacja projektu, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 46 650,00 zł do 52 000,00 zł.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie OSP Częstochowa Gnaszyn

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.